Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Childhood Hodgkin’s disease survival and prognostic factors; a single centre experience

1.

The Ministry of Health, Istanbul Medeniyet University, Göztepe Education and Research Hospital, Pediatric Hematology Oncology Clinic, Istanbul, Turkey

2.

Bezmialem Foundation University, Medical Faculty, Pediatric Hematology-Oncology, Istanbul, Turkey

Turk Arch Pediatr 2013; 48: 310-314
DOI: 10.4274/tpa.639
Read: 688 Downloads: 642 Published: 09 December 2020

Aim: The aim of this study is to analyze the response and survival rate of pediatric Hodgkin’s disease and investigate the parameters influencing the survival.

Material and Method: Forty-three Hodgkin’s disease (HD) patients who were treated in our Pediatric Hematology-Oncology Department between 1996-2011 were retrospectively analyzed. Twenty-three male and 20 female patients who were younger than 18 year newly diagnosed and untreated were included in the study.

Results: The median age was nine years five months; one patient had stage I, 21 patients had stage II, 12 patients had stage III and nine patients had stage IV disease. Nineteen patients were in early stage disease and 24 patients were in advanced stage disease. The most common histological subtype was nodular sclerosis (22 patients). Eighteen of the patients had B symptoms. Hemoglobin levels, leukocyte count, erythrocyte sedimentation rates, serum copper, fibrinogen, lactic dehydrogenase, ferritin and haptoglobin levels were analyzed for response to treatment. Thirty-eight patients are alive, seven patients relapsed and five patients died. The median follow-up period was seven years four months. Mean overall survival was 12.66±0.70 years. Five-year overall survival was 85.99%. Mean overall survival for early stages was 13.10±0.81 years, and 12.56±0.96 years for late stages.

Conclusions: Bulky disease was bad prognostic factor for OS. Female sex, bulky disease and nodular sclerosis histological subtype were adverse prognostic factors for disease free survival. (Turk Arch Ped 2013; 48: 310-4)


Çocukluk çağı Hodgkin hastalığında sağkalım ve seyri etkileyen değişkenler; tek merkez deneyimi

Amaç: Bu çalışmanın amacı çocuk Hodgkin hastalığında hastaların yaşam süresi ve tedaviye yanıtını inceleyerek sağkalımı etkileyen değişkenleri araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kliniği’nde 1996-2011 yılları arasında izlenen ve tedavi edilen 43 Hodgkin lenfoma hastası geriye dönük olarak incelendi. On sekiz yaş altında yeni tanı almış 23 erkek ve 20 kız hasta çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Ortanca yaş dokuz yıl beş ay olup, bir hasta evre I, 21 hasta evre II, 12 hasta evre III ve dokuz hasta evre IV idi. Hastalar erken evre ve ileri evre olarak sınıflandırıldı. Evre I, evre IIA ve düşük riskli evre IIB hastalar, erken evre, evre III, evre IV ve yüksek riskli evre IIB hastalar ileri evre olarak değerlendirildi. On dokuz hasta erken evre, 24 hasta ileri evre idi. En sık histolojik alt tip 22 hasta ile nodüler sklerozan tipti. On sekiz hastada B bulguları vardı. Çalışmada hemoglobin düzeyi, lökosit sayısı, eritrosit çökme hızı, bakır, fibrinojen, laktik dehidrojenaz, ferritin ve haptoglobin düzeylerinin tedaviye yanıtı üzerine etkisi araştırıldı. Otuz sekiz hasta yaşamakta olup, yedi hastada hastalık yineledi ve beş hasta öldü. Ortanca izlem süresi yedi yıl dört aydı. Ortalama sağkalım süresi 12,66±0,70 yıldır. En son ölüm beşinci yılda görülmüş olup; bu aydaki kümülatif sağkalım oranı %85,9, standart hata %6,1’dir. Erken evrelerde ortalama sağkalım süresi 13,10±0,81 yıl, ileri evreler için 12,56±0,96 yıldı.

Çıkarımlar: Bulky hastalık ortalama sağkalım süresi için kötü seyir değişkeniydi. Kadın cinsiyet, bulky hastalık ve nodüler sklerozan alt tipi hastalıksız yaşam için kötü seyir etmeniydi. (Türk Ped Arş 2013; 48: 310-4)

Files
EISSN 2757-6256