Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Neuromotor and sensory development in preterm infants: prospective study

1.

Akdeniz University, Faculty of Health Science, Physiotherapy and Rehabilitation Department, Antalya, Turkey

2.

Hacettepe University, Faculty of Health Sciences, Department of occupational therapy, Ankara, Turkey

3.

University of Health Sciences, Ankara Training and Research Hospital, Child and Adolescent Mental Health and Diseases Department, Antalya, Turkey

4.

University of Health Sciences, Gulhane Training and Research Hospital, Department of Child Neurology, Ankara, Turkey

Turk Arch Pediatr 2020; 55: 46-53
DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.88709
Read: 402 Downloads: 312 Published: 24 November 2020

Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between motor and sensory development in the first 4 months of life in preterm infants born at 32 weeks and below.
Material and Methods: The study was consisted of 56 high-risk infants with a corrected age of 1 month who were born at 32 weeks and under Neonatal Intensive Care Unit for at least 15 days. Neuro Sensory Motor Developmental Assessment and Infant Sensory Profile-2 were used for evaluation. These assessments were applied to preterm infants at 1st and 4th months. The results of assessments were analyzed by using Wilcoxon test. The relationship between results of motor and sensory assessments was analyzed by Spearman correlation test.
Results: The mean gestational age of the infants was 29.58 ± 2.09 weeks, their birth weights were 1233.87 ± 251.22 grams and their duration in Neonatal Intensive Care Unit was 26.48 ± 9.58 days. There was a statistically significant difference between the Neuro Sensory Motor Developmental Assessment and Infant Sensory Profile-2 scores between the 1st and 4th months (p<0.05). It was found that 86%-91% of preterm infants at 1st month and 69%-85% at 4th month were at risk for sensory development. There was moderate-strong degree of significant relationship between motor and sensory development.
Conclusions: Considering findings of our study, preterm infants are at risk for motor and sensory development. There is, therefore, a need future researches that investigated the effect of early intervention approaches based on sensory on preterm infants.
 


Yenidoğan preterm bebeklerde nöromotor ve duyusal gelişim: prospektif çalışma

Amaç: Bu çalışmanın amacı, 32 hafta ve altında doğan preterm bebeklerde yaşamın ilk 4 ayındaki motor ve duyusal gelişim arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, 32 hafta ve altında doğmuş, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde en az 15 gün kalmış, düzeltilmiş yaşı 1 ay olan 56 yüksek riskli bebek alındı. Değerlendirme için Nöro Sensori Motor Değerlendirme Anketi ve Yenidoğan Duyu Profili-2 kullanıldı. Değerlendirme testleri bebeklere düzeltilmiş 1. ay ve 4. ayda uygulandı. Değerlendirme sonuçlarının 1. ve 4. aylar arasındaki farkı Wilcoxon testi kullanılarak analiz edildi. Motor ve duyu değerlendirme sonuçları arasındaki ilişki Spearman korelasyon testi ile analiz edildi.

Bulgular: Bebeklerin ortalama gestasyonel yaşı 29,58± 2,09 hafta, doğum ağırlıkları 1233,87±251,22 gram ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kalma süreleri 26,48±9,58 gündü. Bebeklerin Nöro Sensori Motor Değerlendirme Anketi ve Yenidoğan Duyu Profili-2 puanları arasında 1. ve 4. aylar arasında istatiksel olarak anlamlı fark olduğu bulundu (p<0,05). Preterm bebeklerin 1. ayda %86-%91’i, 4. ayda ise %69-%85’i duyusal gelişim açısından risk altında olduğu bulundu. Motor ve duyusal gelişim arasında orta-güçlü derece anlamlı ilişki olduğu gösterildi.
Çıkarımlar: Çalışmamızın bulguları ışığında, preterm bebekler motor ve duyusal gelişim açısından risk altındadırlar. Bu nedenle gelecekte duyu temelli erken dönem müdahale programlarının preterm bebeklerde etkisini gösteren çalışmalara ihtiyaç vardır.

Cite this article as: Kaya Kara Ö, Şahin S, Kara K, Arslan M. Neuromotor and sensory development in preterm infants: prospective study. Turk Pediatri Ars 2020; 55(1): 46–53.

Files
EISSN 2757-6256