Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Mothers’ views of milk banking: sample of İzmir

1.

İzmir Atatürk Health College, Ege University, İzmir, Turkey

Turk Arch Pediatr 2015; 50: 83-89
DOI: 10.5152/tpa.2015.2406
Read: 1577 Downloads: 376 Published: 03 December 2020

Aim: The studies on human milk banking in Turkey, has being carried out at a hospital in Izmir province. There are different point of views about milk banking. The aim of the study is to determine the knowledge and the views of the mothers towards milk banking.
Material and Methods: This study is a cross-sectional survey. The study was carried out with 404 mothers who gave birth in a two maternity hospitals and one university hospital in İzmir using the face-to-face interview technique between March 2014 and June 2014. The study data were collected using a 30-item socio-demographic questionnaire.
Results: The mothers’ mean age was 28.4 years (16-46 years). Of the mothers, 45.5% were primary school graduates, 80.2% were members of a nuclear family, 75.7% had less than three children, 63.4% gave birth by caesarean section and only 79.5 percent were able to breastfeed before being discharged. Of the mothers, 41.6% were aware of milk banking, 71.3% were willing to receive milk bank services and 68.8% were willing to donate breastmilk. 62.2% of those who did not want to make donation stated risk of contagion as a reason, 8.2% of the participants had worked as wet-nurse before.
Conclusions: Most mothers revealed positive approaches and opinions about establishment of milk banking and milk donation. However, there were some concerns due to the risk of infectious diseases and religious beliefs. Efforts should be made to raise awareness and mothers should be informed about the importance of breast milk and breastfeeding so that milk banks can be regarded as an additional choice. (Türk Ped Arş 2015; 50: 83-9)


Annelerin süt bankası hakkındaki görüşleri: İzmir örneği

Amaç: Türkiye’de, anne sütü bankacılığı ile ilgili çalışmalar İzmir ili kapsamında bir hastanede devam etmektedir. Ancak, anne sütü bankacılığı hakkında görüş ayrılıkları söz konusudur. Bu çalışmanın temel amacı anne sütü bankacılığı ile ilgili annelerin bilgi ve görüşlerini belirlemektir.
Gereç ve Yöntemler: Araştırma kesitsel tiptedir. Mart - Haziran 2014 tarihleri arasında İzmir’de iki doğum hastanesi ve bir üniversite hastanesinde doğum yapan 404 anne ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak uygulanmıştır. Veriler 30 sorudan oluşan bir anket formuyla toplanmıştır.
Bulgular: Annelerin yaş ortalaması 28,4 yıl (en düşük: 16, en yüksek: 46) olup, %45,5’i ilköğretim birinci kademe mezunudur. Katılımcıların %80,2’si çekirdek ailedir. Annelerin %75,7’si üçün altında çocuk sahibidir. Annelerin %63,4’ü sezaryen doğum yapmış olup, taburcu olmadan önce %79,5’i bebeğini sadece anne sütü ile beslemiştir. Annelerin %41,6’sı süt bankasını bilmekte, %71,3’ü uygulanmasını istemekte ve %68,8’i süt bağışlayabileceğini belirtmektedir. Bağışta bulunmak istemeyen annelerin %62,2’si hastalık riskini neden göstermektedir. Çalışmaya katılanların %8,2’si daha önce sütannelik yapmıştır.
Çıkarımlar: Annelerin büyük bir kısmı süt bankasının açılması ve süt bağışında bulunma konusunda olumlu görüş bildirmektedir. Bununla birlikte bulaşıcı hastalık riski ve dini inançlar nedeniyle endişe duyulmaktadır. Kişilerin süt bankası uygulamaları konusunda endişeleri ele alınmalı, bu kapsamda yürütülecek araştırmalar ile bilinçlendirme sağlanmalıdır. Aynı zamanda anne sütü ve emzirme konusunda anneler teşvik edilerek her bebeğin kendi annesi tarafından emzirilmesi desteklenmeli, sağlanamadığı durumlarda süt bankası bir tercih olarak görülmelidir. (Türk Ped Arş 2015; 50: 83-9)

Files
EISSN 2757-6256