Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Is there any difference between high-risk infants with different birth weight and gestational age in neurodevelopmental characters?

1.

Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

2.

Department of Biostatistics, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey

3.

Division of Neanatology, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey

4.

Department Pediatric Neurology, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey

Turk Arch Pediatr 2015; 50: 151-157
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2620
Read: 1027 Downloads: 742 Published: 05 December 2020

Aim: This study is aimed to investigate differences between cognitive, language and motor development of high-risk infants related to birth weight and gestational age.

Material and Methods: One hundred sixty high-risk infants who were born 32 weeks, 1 500 gr and below included in this study. According to corrected age, 58 infants were 1 month, 72 were at 4 months, 82 were at 8 months and 65 were 12 months old. Infants were seperated two groups according to gestational age <30 weeks and 30-32 weeks and birth weight ≤1 000 gr and 1 001-1 500 gr. Infants motor development were assessed with Bayley-III Infant and Toddler Development Motor Scale (Bayley-III) and Neuro Sensory Motor Developmental Scale (NSMDA), cognitif and lanuage development were Bayley-III cognitive and Language scales. Assessments were applied by the same physiotherapist at 1 month, 4 months, 8 months and 12 months old infants in corrected age. Mann-Whitney U Test, 2 x 2 Chi-Square test ve Fisher’s exact tests were used to compare group data. Statistical significance was determined p><0.05.

Results: Cognitive, motor and language developments were in normal ranges in all infants. There were no statistical differences in cognitive, language and motor development between groups (p>0.05).

Conclusion: Results of this study showed that the motor, cognitive and language development were normal in all high risk infants and power gestational age and birth weight did not affect these parametes. (Turk Pediatri Ars 2015; 50: 151-7)


Farklı doğum ağırlığı ve gebelik yaşına sahip yüksek riskli bebeklerin nörogelişimsel özellikleri arasında fark var mıdır?

Amaç: Bu çalışmanın amacı gebelik yaşı ve doğum ağırlığına göre yüksek riskli bebeklerin kognitif, dil ve motor gelişimleri arasındaki farkları incelemektir.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 32 hafta ve altında, 1 500 gr ve altında doğmuş 160 yüksek riskli bebek dahil edildi. Düzeltilmiş yaşlarına göre birinci ayda 58, dördüncü ayda 72, sekizinci ayda 82 ve 12. ayda 65 bebek yer aldı. Bebekler gebelik yaşı açısından <30 hafta ve 30-32 hafta olarak, doğum ağırlıklarına göre ≤1 000 ve 1 001-1 500 gr olmak üzere iki gruba ayrıldı. Bebeklerin motor gelişimleri Bayley-III Bebek ve Çocuk Gelişimi Değerlendirme Ölçeği (Bayley-III) motor alt bölümü ve Nöro Sensori Motor Değerlendirme Anketi ile kognitif ve dil gelişimleri Bayley-III kognitif ve dil alt bölümleri ile değerlendirildi. Değerlendirmeler düzeltilmiş yaşları bir, dört, sekiz ve 12 ay olan bebeklere aynı fizyoterapist tarafından uygulandı. Grup verilerinin karşılaştırılmasında, Mann-Whitney U Testi, 2 x 2 ki-kare testi ve Fisher Kesin ki-kare testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık p><0,05 olarak belirlendi.

Bulgular: Bütün olguların motor, kognitif ve dil gelişimleri normal sınırlar içerisindeydi. Gruplar arasında Bayley-III kognitif, dil, motor ve Nöro Sensori Motor Değerlendirme Anketi ölçüm sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05).

Çıkarımlar: Bu çalışmanın sonuçları, yüksek riskli bebeklerin motor, kognitif ve dil gelişimlerinin normal olduğunu, doğum ağırlığı ve gebelik yaşının azalmasının da bu belirtileri etkilemediğini göstermiştir. (Turk Pediatri Ars 2015; 50: 151-7


 

Files
EISSN 2757-6256