Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Evaluation of the effects of different cord-care regimens in full term newborns on cord seperation time and other clinical results

1.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimi,Ankara,Türkiye

2.

Department of Pediatrics, Division of Neonatology, Ufuk University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Turk Arch Pediatr 2005; 40: 227-231
Read: 136 Downloads: 126 Published: 17 December 2020

Having necrotic tissue, the umbilical cord is under the risk of bacterial colonization in newborns. In particular, the umbilical cord infection developing subsequent to bacterial colonization is one of the outstanding reasons of newborn mortality and morbidity in underdeveloped and developing countries. In this study we aimed to evaluate the effects of four different aseptic umbilical care practices (sterilized pad, alcohol, eozin, and povidon iodine) on cord separation time and consequences such as omphalitis, sepsis, death and cord bleeding in full term newborns. Eighty full term newborn infants born in between October 2004 and January 2005 in Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Department of Gynecology and Obstetrics were included in the study. These newborns were divided into four groups. Umbilical care until cord detachment was ensured by using only the sterilized pad, the sterilized pad plus alcohol (two times per day), eosin, and povidon iodine for the first, second, third, and fourth groups, respectively. The cords were evaluated in respect of discharge, bad odor, hyperemia, and bleeding by the same physician at birth, on the third and seventh days of birth, and the cultures were taken from the cord stump. The families of babies whose umbilical cords had not fallen off until the seventh day were telephone called and their separation times were recorded. The cord separation times were 9.1±2.84, 8.1±1.99, 8.0±2.13, and 7.4±1.83 days for the first, second, third, and fourth groups, respectively, and no significant difference was determined (p>0.05). Also no significant difference was ascertained among the four groups in respect of consequences such as omphalitis, sepsis, death, and cord bleeding. Omphalitis was observed in one infant whose aseptic umbilical cord care was performed by using the sterilized pad only. No significant difference was determined among the four groups with respect to colonization rate and colonization of gram positive and gram negative microorganisms. In this study, the umbilical care by application of only the sterilized pad is considered appropriate in full term newborns. However, more studies are needed to investigate the effects of socio economical factors.


Sağlıklı term yenidoğanlarda farklı göbek bakımı uygulamalarının göbek düşme zamanı ve diğer klinik sonuçlar üzerine etkilerinin değerlendirilmesi

Göbek bağı nekrotik doku içermesi nedeniyle yenidoğanda bakteriyel kolonizasyon riski taşıyan bölgelerinden birisidir. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bakteriyel kolonizasyon sonucu ortaya çıkan göbek bağı enfeksiyonu, yenidoğan ölüm ve morbiditesinin en önemli nedenlerinden biridir. Bu çalışmada amacımız dört farklı göbek bakım uygulamasının (steril gazlı bez, alkol, povidon-iyot, eozin) term sağlıklı yenidoğanlarda göbek düşme zamanı ve diğer sonuçlar (omfalit, sepsis, ölüm, göbek bağından kanama) üzerine olan etkilerinin ortaya konulması ve en uygun uygulamanın belirlenmesidir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Kliniği’nde Ekim 2004-Ocak 2005 tarihleri arasında zamanında doğan 80 sağlıklı yenidoğan bebek çalışmaya alındı. Bu sağlıklı yenidoğanlar rastgele seçilerek dört gruba ayrıldı. Birinci grubun göbek bakımını göbek düşene kadar sadece steril gazlı bezle, ikinci grubun steril gazlı bez ile birlikte alkolle (günde iki kez), üçüncü grubun eozinle, dördüncü grubun povidon-iyotla yapması sağlandı. Doğumda, üçüncü günde, yedinci günde bebekler aynı hekim tarafından değerlendirilerek (akıntı, pis koku, kızarıklık, kanama yönünden) göbek güdüğünden kültür alındı. Yedinci güne kadar göbeği düşmeyen bebeklerin aileleri telefonla aranarak göbek düşme zamanları öğrenilerek kaydedildi. Birinci grubun göbek düşme zamanı 9,1±2,84 gün, ikinci grubun 8,1±1,99 gün, üçüncü grubun 8±2,13 gün, dördüncü grubun 7,4±1,83 gün olup aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Yine dört grup arasında omfalit, göbek kanaması, sepsis ve ölüm gibi diğer sonuçlar açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmadı. Sadece steril gazlı bezle göbek bakımı yapılan bir olguda omfalit gözlendi. Doğumda, üçüncü ve yedinci günde alınan göbek sürüntü kültürleri sonuçları karşılaştırıldığında (kolonizasyon oranı, gram pozitif ve gram negatif mikroorganizmalarla kolonizasyon sıklığı açısından) dört grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı. Bu çalışmada zamanında doğmuş sağlıklı yenidoğanlarda sadece steril gazlı bezle yapılan göbek bakım uygulaması, yeterli görünmektedir. Ancak sosyoekonomik etmenlerin etkilerini araştıracak daha geniş çalışmalara gereksinim vardır.

Files
EISSN 2757-6256