Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Comparison of Familial Mediterranean Fever and juvenile idiopathic arthritis patients according to family origin

1.

Istanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Rheumatology, Istanbul, Turkey

2.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Turk Arch Pediatr 2018; 53: 31-36
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.5818
Read: 862 Downloads: 704 Published: 28 November 2020

Aim: Familial Mediterranean fever is an inherited condition that is more prevalent in some regions of Turkey. Juvenile idiopathic arthritis is the most common chronic arthritis of childhood. There is lack of studies on the frequency of mentioned conditions across different regions of Turkey. We aimed to compare the Familial Mediterranean fever and juvenile idiopathic arthritis patients according to their family origin.

Material and Methods: Patients with diagnosis of familial Mediterranean fever and juvenile idiopathic arthritis followed up at the Division of Pediatric Rheumatology were assessed. Data regarding the family origin of patients were noted from their medical records. Both groups were compared according to their origins.

Results: A total of 704 patients with Familial Mediterranean fever, 204 patients with juvenile idiopathic arthritis were enrolled. The main age of the patients at the study time was 12.3±4.4 years and 12.1±4.8 years, respectively. The frequency of familial Mediterranean fever was significantly higher in subjects with the origin of Black Sea and Central Anatolia regions (z score 2.69, and 3.69, respectively). Juvenile idiopathic arthritis was significantly more common in subjects from Marmara and Southeastern Anatolia regions (z score -4.11 and -2.54, respectively).

Conclusion: The familial Mediterranean fever is more common among subjects from the Black Sea and Central Anatolia regions of Turkey, especially Kastamonu, Sivas and Tokat provinces. Whereas, patients with juvenile idiopathic arthritis more commonly originate from Marmara and Southeastern Anatolia regions of Turkey.


Ailesel Akdeniz Ateşi ve jüvenil idiyopatik artrit tanılı hastaların köken aldıkları illere göre karşılaştırılması

Amaç: Ailesel Akdeniz ateşi ülkemizde özellikle bazı bölgelerde yoğun olarak görülen genetik temelli bir hastalıktır. Jüvenil idiyopatik artrit çocukluk çağında en çok görülen yangısal kökenli kronik artrit hastalığıdır. Her iki hastalığın da Türkiye’de bölge ve şehirlere göre sıklığını gösteren çalışmalar yeterli değildir. Bu çalışmada amacımız ailesel Akdeniz ateşi ve jüvenil idiyopatik artrit tanılı olguların ailelerini köken aldıkları bölgelere göre karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Çocuk Romatoloji Bilim Dalı’ndan ailesel Akdeniz ateşi ve jüvenil idiyopatik artrit tanıları ile izlenen olguların dosyaları incelenerek anne ve baba kökenleri kaydedildi. Her iki grup köken aldıkları illere göre karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmada ailesel Akdeniz ateşi tanılı 704 olgu, jüvenil idiyopatik artrit tanılı 204 olgu vardı. Grupların yaş ortalamaları sırasıyla 12,3±4,4 yıl, 12,1±4,8 yıl olarak bulundu. Ailesel Akdeniz ateşi Karadeniz ve İç Anadolu Bölgeleri’nden köken alan olgularda daha sık görülmekte idi. (z değerleri sırasıyla 2,69, 3,69), ailesel Akdeniz ateşi özellikle Kastamonu, Tokat ve Sivas illerinden köken alan olgularda yoğunluk göstermektedir. Jüvenil idiyopatik artrit ise daha çok Marmara Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden köken alan olgularda saptandı (z değerleri sırasıyla - 4,11, - 2,54).

Çıkarımlar: Karadeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi kökenli ailelerde anlamlı olarak daha fazla oranda ailesel Akdeniz ateşi olduğu gösterildi. Ailesel Akdeniz ateşi özellikle Kastamonu, Tokat ve Sivas illerinden köken alan olgularda yoğunluk göstermekteydi. Marmara ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi kökenli ailelerde jüvenil idiyopatik artrit olguları daha fazla oranda görülmekte idi.

Cite this article as: Barut K, Pamuk G, Adroviç A, et al. Comparison of Familial Mediterranean Fever and juvenile idiopathic arthritis patients according to family origin. Turk Pediatri Ars 2018; 53: 31-6.

Files
EISSN 2757-6256