Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

The effect of vitamin D on lower respiratory tract infections in children

1.

Division of Pediatric Pulmonology, Department of Pediatrics, Gazi University School of Medicine, Ankara, Turkey

2.

Division of Pediatric Chest Diseases, Department of Pediatrics, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

3.

Department of Medical Biochemistry, Gazi University School of Medicine, Ankara, Turkey

4.

Department of Public Health, Gazi University School of Medicine, Ankara, Turkey

Turk Arch Pediatr 2016; 51: 94-99
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3383
Read: 1091 Downloads: 290 Published: 02 December 2020

Aim: Lower respiratory tract infections including mainly pneumonia represent an important public health problem leading to high mortality and mobidity rates in children aged below five years in developing countries including our country. Vitamin D deficiency has been associated with increased risk of rickets/osteomalacia, various cancers, autoimmune diseases, hyperproliferative skin diseases, cardiovascular system diseases and infectious diseases. Vitamin D has an important role in cellular and humoral immunity and pulmonary functions. Vitamin D deficiency and lower respiratory tract infection are common health problems in children in our country and no clinical study investigating the relationship between these problems has been conducted so far. In this case-control study, we aimed to assess the association between vitamin D level and lower respiratory tract infection in children.
Material and Methods: Sixty-three children aged between six months and five years with lower respiratory infections and 59 age-matched children who had no history of respiratory symptoms in the last month and no accompanying chronic disease were compared in terms of vitamin D levels. The children in the patient group were also evaluated by the clinical picture.
Results: No significant correlation was found between vitamin D levels and lower respiratory tract infection in terms of disease and its severity. However, it was found that vitamin D deficiency/ insufficiency was observed with a high rate in all children included in the study.
Conclusions: Although no correlation was found between vitamin D level and lower respiratory tract infection, it is recommended that vitamin D level should be measured in children with lower respiratory tract infection and vitamin D supplementation should be given to all children especially in winter months based on the fact that the level of vitamin D was lower than normal in approximately half of the children included in the study and considering the effects of vitamin D on infections, pulmonary functions and immunity.


Çocuklarda vitamin D düzeyinin alt solunum yolu enfeksiyonları üzerine etkisi

Amaç: Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde beş yaş altı çocuklarda başta pnömoniler olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları yüksek ölüm ve hastalık nedeni olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Vitamin D eksikliğinin başta rikets/osteomalazi olmak üzere çeşitli kanser, otoimmün hastalıklar, hiperproliferatif deri hastalıkları, kalp damar sistemi hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları için risk oluşturduğu bilinmektedir. Vitamin D hücresel ve hümoral bağışıklıkta ve akciğer işlevlerinde etkilidir. Ülkemizde çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonları ve vitamin D eksikliği sık görülüp; bunların ilişkisini inceleyen çalışma yapılmamıştır. Bu olgu-kontrollü çalışmada çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonu ve vitamin D düzeyi ilişkisinin incelenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı alan 6 ay-5 yaş arası 63 hasta çocuk ile aynı yaş grubunda, son bir ay içerisinde herhangi bir alt solunum yolu enfeksiyonu bulgusu ve eşlik eden kronik hastalığı olmayan 59 çocuk vitamin D düzeyleri açısından karşılaştırıldı. Hasta grubundaki çocuklar ayrıca hastalığın kliniğine göre değerlendirildi.
Bulgular: Alt solunum yolu enfeksiyonu ve vitamin D düzeyi arasında hastalık ve ağırlığı açısından anlamlı ilişki saptanmadı. Ancak çalışmaya alınan tüm çocuklarda vitamin D eksikliği/yetersizliğinin sık görüldüğü saptandı.
Çıkarımlar: Çalışmamızda alt solunum yolu enfeksiyonu ve vitamin D düzeyi arasında ilişki bulunmamasına karşın çalışmaya alınan çocukların yaklaşık yarısında vitamin D düzeyinin normalden düşük olması; vitamin D’nin enfeksiyonlar, akciğer işlevleri ve bağışıklık üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda vitamin D düzeyi bakılması ve özellikle kış aylarında tüm çocuklara D vitamini desteği yapılması önerilir

Files
EISSN 2757-6256