Turkish Archives of Pediatrics
Case Report

Pulmonary hydatid cyst disease mimicking necrotizing pneumonia in a child with leukocytoclastic vasculitis

1.

Department of Pediatrics, Division of Pediatric Allergy-Immunology, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey

2.

Selanik Aristo Üniversitesi, 3. Pediatri Bölümü, Hippokrasyon Genel Hastanesi, Selanik, Yunanistan

3.

Division of Pediatric Radiology, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey

Turk Arch Pediatr 2018; 53: 117-119
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.3670
Read: 121 Downloads: 123 Published: 28 November 2020

The diagnosis and management of pulmonary hydatid cyst disease represents an important clinical problem in countries of the world that are endemic to echinococcal infection. Atypical clinical and radiologic findings including multiple cavitary lesions in the lung and pleural effusion may lead to misdiagnosis or delay in diagnosis in these patients. We report a patient who was followed up in our hospital with rashes and, clinical and radiologic findings of necrotizing pneumonia in whom there was no response to broad spectrum antibiotherapy. Lung computed tomography showed multiple thick-walled cystic lesions and pleural effusion and the diagnosis of pulmonary hydatid cyst disease was confirmed by surgical and serologic examinations. Antibiotic treatment was changed to albendazole 10 mg/kg/day. There was no liver involvement in terms of cyst hydatid disease with ultrasonographic examination. Skin biopsy showed leukocytoclastic vasculitis. Complete clinical and radiologic improvement was achieved in three months and albendazole treatment lasted six months.


Lökositoklastik vaskülitli bir çocukta nekrotizan pnömoniyi taklit eden akciğerde kist hidatik hastalığı

Ekinokok enfeksiyonlarının endemik olduğu dünya ülkelerinde akciğerde kist hidatik hastalığının tanı ve tedavisi önemli bir klinik sorundur. Özgün olmayan klinik bulgular, akciğerde birden fazla kist varlığı, plevral efüzyon gibi radyolojik bulgular bu hastalarda tanının yanlış konulmasına ve gecikmesine neden olmaktadır. Hastanemizde döküntü ve geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen nekrotizan pnömoniye ait klinik ve radyolojik bulgular nedeniyle izlenen bir olgu sunuldu. Akciğer bilgisayarlı tomografi incelemesinde birden fazla kalın duvarlı kistik lezyon ve plevral efüzyon vardı. Akciğerde kist hidatik hastalığı tanısı cerrahi ve serolojik olarak doğrulandı. Hastanın almakta olduğu antibiyotik tedavisi albendazol (10 mg/kg/gün) ile değiştirildi. Ultrasonografik incelemede kist hidatik hastalığı açısından karaciğer tutulumu saptanmadı. Cilt biyopsisi lökositoklastik vaskülit ile uyumlu bulundu. Hastanın klinik ve radyolojik olarak tam düzelmesi üç ayda gerçekleşti, albendazol tedavisi altı aya tamamlandı.

Cite this article as: Işık S, Çağlayan Sözmen Ş, Güzeloğlu E, Öztürk T, Asilsoy S. Pulmonary hydatid cyst disease mimicking necrotizing pneumonia in a child with leukocytoclastic vasculitis: a case report. Turk Pediatri Ars 2018; 53: 117-9.

Files
EISSN 2757-6256