Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Prognosis of acute poststreptococcal glomerulonephritis in children

1.

SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Nefroloji Bölümü, İSTANBUL

2.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, İSTANBUL

Turk Arch Pediatr 2004; 39: 158-161
Read: 720 Downloads: 528 Published: 17 December 2020

The present study was aimed to evaluate the long-term prognosis of acute poststreptococcal glomerulonephritis (APSGN). Forty children (10 females, 30 males, mean age at onset 7.8±3 years) with APSGN who were hospitalized in the Pediatric Nephrology Ward between July 1989 and January 2002 were investigated. Twenty three (% 57) patients had a history of upper respiratory tract infection. Physical findings revealed edema in 34 (% 85) patients and hypertension in 12 (% 30) patients. 38 (% 95) patients had macroscopic and/or microscopic hematuria, 4 (% 10) patients protenuria less than 1 g/m2/day, 37 (% 92) patients hypocomplementemia and 8 (% 20) patients uremia. Mean duration of macroscopic hematuria was 8.6 ± 5.3 days. At the last control; GFR, serum creatinine level, FENa and TRP of the patients were 109 ± 15.1 ml/min/1.73 m2, ortalama 0.77 ± 0.1 mg/dl, 1.28±0.6 % and 89±6 % respectively. None of the patients demonstrated any persistent proteinuria, hematuria and renal function impairment. As a conclusion; our data indicates that the prognosis of APSGN during childhood is good and no permanent renal dysfunction develops.


Çocuklarda akut poststreptokoksik glomerulonefritin uzun dönem prognozu

Akut poststreptokoksik glomerulonefritin (APSGN) uzun süreli prognozunu belirlemek amacıyla Temmuz 1989-Ocak 2002 yılları arasında Çocuk Nefroloji servisinde yatırılarak takip edilen 40 hasta değerlendirildi. Hastaların 10’ u (% 25) kız, 30’ u (% 75) erkek olup yaşları ortalama 7,8 ± 3 (2-14) yıl idi. Hastaların takip süreleri 4,4±2,4 (2-12) yıl arasında değişmekteydi, % 42,5’u 5 yıldan daha uzun süreli takip edilmekteydi. APSGN öncesi üst solunum yolu enfeksiyonu geçirme öyküsü 23 hastada (% 57) mevcuttu. Fizik muayenede 34 hastada (%85) ödem, 12 hastada (%30) hipertansiyon bulguları saptandı. Laboratuvar incelemelerinde 38 hastada (%95) makroskopik ve/veya mikroskopik hematüri, 4 hastada (% 10) proteinüri, 37 hastada (% 92) hipokomplementemi, 8 hastada (%20) üremi saptandı. Proteinüri hiçbir hastada nefrotik düzeyde (>1gr/m2/gün) değildi. Makroskopik hematüri süresi ortalama 8,6 ± 5,3 gündü. Ortalama 4,4±2,4 yıl sonra yapılan kontrollerinde, glomerül filtrasyon hızları (GFH) ortalama 109 ± 15.3 ml/dak/1.73 m2, serum kreatinin değerleri ortalama 0,77 ± 0,1 mg/dl, FENa: % 1,28±0,6, TRP: % 89±6 olarak saptandı. Hastaların hiçbirinde mikroskopik hematüri, proteinüri, hipertansiyon gözlenmedi. Sonuç olarak; çocukluk çağında APSGN’nin prognozu iyi olup kalıcı böbrek işlev bozukluğuna yol açmamaktadır.

Files
EISSN 2757-6256