Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Factors which affect mortality in neonatal sepsis

1.

Neonatal Intensive Care Unit, Zeynep Kamil Women and Children’s Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Turk Arch Pediatr 2015; 50: 170-175
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2627
Read: 938 Downloads: 350 Published: 05 December 2020

Aim: Neonatal sepsis is an important cause of mortality and morbidity in newborns. The causative agents may be different in different units and may change in time. It was aimed to examine the microbiological agents leading to sepsis, clinical features and antibiotic resistances in babies with sepsis hospitalized in our unit in a two-year period.

Material and Methods: The clinical features, microbiological and laboratory results, antibiotic resistance patterns and mortality rates of the newborns with sepsis followed up in our unit between 2010 and 2011 were examined in the patient record system.

Results: 351 babies diagnosed with sepsis among 3219 patients hospitalized in the neonatal intensive care unit were included in the study. The mean gestational age was found to be 30.1±4.1 weeks, the mean birth weight was found to be 1417.4±759.1 g and the mean hospitalization time was found to be 43.6±34.4 days. Blood cultures were found to be positive in 167 (47.6%) patients, urine cultures were found to be positive in 6 (7.1%) patients and cerebrospinal fluid cultures were found to be positive in 34 (9.6%) cases. Candida grew in 5 patients (2 patients with early-onset sepsis and 3 patients with late-onset sepsis). The most common cause of sepsis was found to be staphylococci (coagulase negative staphylococcus was found in 65 patients (51%) and Staphylococcus aureus was found in 38 patients (39%). 49.6% (n=63) of the gram positive bacteriae and 60% (n=21) of the gram negative bacteriae were resistant to antibiotics. Six (7.1%) of the patients who were infected with these bacteriae were lost. In total 24 babies were lost because of sepsis. The bacteriae which caused to mortality with the highest rate included E. coli, coagulase negative staphylocicci, S. aureus and Klebsiella. Low birth weight, mechanical ventilation and parenteral nutrition were found to be significant risk factors in terms of mortality.

Conclusions: Staphylococci were found to be the most common agents in neonatal sepsis. Low birth weight, mechanical ventilation and parenteral nutrition are significant risk factors in terms of mortality. (Turk Pediatri Ars 2015; 50: 170-5)


Yenidoğan sepsisinde mortaliteyi etkileyen etmenler

Amaç: Yenidoğan sepsisi, yenidoğan bebeklerdeki önemli bir hastalık ve ölüm nedenidir. Etmenler, her birimde ve her dönemde farklı olabilir. İki yıllık bir dönem içinde birimimizde yatan sepsisli bebeklerin sepsise neden olan mikrobiyolojik etken, klinik özellikler ve antibiyotik dirençlerinin incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: İki bin on-2011 yılları arasında birimimizde izlenen sepsisli yenidoğanların klinik özellikleri, mikrobiyolojik ve laboratuvar sonuçları, antibiyogramları ve ölüm oranları hasta kayıtlarından incelendi.

Bulgular: Yenidoğan yoğun bakım birimine yatırılan 3 291 olgu arasında sepsis tanısı alan 351 bebek çalışmaya alındı. Ortalama gebelik haftası 30,1±4,1 hafta, ortalama doğum tartısı 1417,4±759,1 gr olup ortalama yatış süresi 43,6±34,4 gün idi. Olguların 167’sinde (%47,6) kan, altısında (%6,5) idrar, 34’ünde (%9,6) beyin omurilik sıvı kültüründe üreme saptandı. Beş olguda (2 erken, 3 geç sepsis) kandida üredi. Sepsisin en sık nedeni olarak stafilokoklar bulundu (65 olgu (%51) koagülaz negatif stafilokok ve 38 olgu (%39) Stafilococcus aureus). Gram pozitif bakterilerin %49,6’sı (n=63), Gram negatif bakterilerin ise %60’ı (n=21) antibiyotiklere dirençli bakterilerdi. Bu bakteriler ile enfekte olan hastaların altısı (%7,1) kaybedildi. Toplamda yirmi dört bebek sepsis nedeniyle kaybedildi. En fazla ölüme neden olan bakteriler, E. coli, koagülaz negatif stafilokoklar, S. aureus ve Klebsiella idi. Düşük doğum ağırlığı, mekanik ventilasyon ve parenteral beslenme, ölüm açısından önemli risk etmenleri olarak bulundu.

Çıkarımlar: Yenidoğan sepsisinde stafilokoklar en sık etken olarak belirlendi. Düşük doğum ağırlığı, mekanik ventilasyon ve parenteral beslenme, ölüm açısından önemli risk etmenleridir. (Turk Pediatri Ars 2015; 50: 170-5)

Files
EISSN 2757-6256