Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Evaluation of serum leptin, lipid and protein levels and anthropometric measurements in children with malnutrition

1.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

2.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Turk Arch Pediatr 2004; 39: 14-20
Read: 92 Downloads: 85 Published: 17 December 2020

In the present study, it was aimed to determine the relationship between serum leptin levels, anthropometric measurements, serum lipids, lipoproteins, total protein and albumin values and to evaluate the diagnostic value of leptin in children diagnosed as severe protein-energy malnutrition. The study group consisted of 36 children with malnutrition and 30 healthy children constitued the control group. Of the children with malnutrition, 21 had marasmus whereas 15 had kwashiorkor. Serum leptin levels were significantly lower in children with marasmus and kwashiorkor compared to controls (p<0.001) (6.82±2.28, 2.09±0.93, 2.27±1.01 ng/ml, respectively). However, there was no signigicant difference between marasmus and kwashiorkor groups (p>0.05). Serum triglyceride and VLDL levels were lower in children with malnutrition when compared with controls. The least triglyceride and VLDL values were seen in children with marasmus (133.66±24.20, 26.48±8.21 mg/dl, respectively). In addition, the children with marasmus and kwashiorkor had lower serum cholesterol levels compared to the control group (131.25±25.97, 122.20±22.99, 144.76±26.20 mg/dl, respectively).We suggest that serum leptin levels may be an important indicator demonstrating metabolic balance and that it may reveal the status of nutrition as it is positively correlated with many anthropometric and biochemical parameters.


Malnütrisyonlu çocuklarda serum leptin, lipid ve protein düzeyleri ve antropometrik ölçümlerin değerlendirilmesi

Ağır derecede protein-enerji malnütrisyonu tanısı alan çocuklarda serum leptin düzeyi ile antropometrik ölçümler, serum lipidleri, lipoproteinleri, total protein, albumin arasındaki ilişkinin araştırılması ve leptinin tanısal değerinin saptanması amaçlandı. Malnütrisyon tanısı ile izlenen 36 çocuk çalışma grubunu oluşturdu. Otuz çocuk ise kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Malnütrisyonlu çocukların 21’i marasmus, 15’i kwashiorkor olarak sınıflandırıldı. Serum leptin düzeyleri kontrol grubuna göre marasmuslu ve kwashiorkorlu çocuklarda belirgin olarak düşük idi (p<0.001) (sırasıyla, 6.82±2.28, 2.09±0.93, 2.27±1.01 ng/ml). Ancak, marasmus ile kwashiorkor grupları arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Serum trigliserid ve çok düşük dansiteli lipoprotein (Very low density lipoprotein = VLDL) düzeyleri kontrol grubuna göre malnütrisyonlu çocuklarda düşük idi ve en düşük trigliserid ve VLDL düzeylerinin marasmuslu çocuklarda olduğu görüldü (sırasıyla, 133.66±24.20, 26.48±8.21 mg/dl). Ayrıca marasmuslu ve kwashiorkorlu çocuklardaki serum kolesterol düzeylerinin, kontrol grubuna göre düşük olduğu saptandı (sırasıyla,131.25±25.97, 122.20±22.99, 144.76±26.20 mg/dl). Malnütrisyonlu çocuklardaki serum leptin düzeyinin metabolik dengeyi göstermede önemli bir sinyal olduğu, ayrıca birçok antropometrik ve biyokimyasal parametre ile pozitif korelasyon göstermesi nedeni ile beslenme durumunu değerlendirmede kullanılabileceği sonucuna varıldı.

Files
EISSN 2757-6256