Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Evaluation of nasal fluid β-defensin 2 levels in children with allergic rhinitis

1.

Department of Pediatrics, Division of Pediatric Allergy and Immunology, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Turkey

2.

Department of Clinical Microbiology, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Turkey

3.

Department of Pediatrics, Division of Pediatric Chest Diseases, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Turkey

Turk Arch Pediatr 2017; 52: 79-84
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4497
Read: 990 Downloads: 722 Published: 01 December 2020

Aim: Knowledge about the role of the innate immune system in the pathogenesis of allergic diseases has been expanding in recent years. Defensins are antimicrobial peptides that are components of the innate immune system. Defensins have strong efficacy against bacterial, viral, and fungal infections. Moreover, they have regulatory functions in many physiologic processes such as antitumoral immunity, chemotaxis, inflammation, and wound healing. In this study, we aimed to investigate β-defensin 2 levels in the nasal fluids of children with allergic rhinitis.
Material and Methods: Study and control groups consisted of 28 patients with newly diagnosed allergic rhinitis who were not taking any medication, and 23 healthy children. Skin prick tests were performed on patients with allergic rhinitis and disease severity was assessed using the total symptom score. Nasal fluid samples were obtained using a modified polyurethane sponge absorption method from patients and control subjects. Nasal fluid β-defensin 2 levels were determined using an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Results: The median value of nasal fluid β-defensin 2 levels were 173.8 pg/mL (interquartile range; 54.8-205.9 pg/mL) in allergic rhinitis group and 241.6 pg/mL (163.5-315.2 pg/mL) in the control group. There was a statistically significant difference between the two groups (p=0.01). Moreover, nasal fluid β-defensin 2 levels showed a significant negative correlation with total symptom scores (rho= -0.78, p<0.001).
Conclusions: Children with allergic rhinitis have reduced nasal fluid β-defensin 2 levels compared with controls, and β-defensin 2 levels were negatively correlated with disease severity. A more definite understanding of the roles of defensins and other antimicrobial peptides in allergic inflammation can open up new horizons in the management and treatment of these common diseases.


Alerjik rinitli çocuklarda nazal sıvı β-defensin 2 düzeylerinin incelenmesi

Amaç: Son yıllarda doğal immün sistemin alerjik hastalıkların patogenezindeki rolü konusunda bilgi birikimi artmaktadır. Antimikrobiyal peptidlerden olan defensinler doğal immün sistemin önemli bileşenlerindendir. Defensinler bakteri, virüs ve mantar enfeksiyonlarına karşı güçlü etkinlik gösterirler. Ayrıca; antitümoral immünite, kemotaksi, enflamasyon ve yara iyileşmesi gibi birçok fizyolojik süreçte düzenleyici işlevleri vardır. Bu çalışmamızda alerjik rinitli çocukların nazal sıvılarındaki β-defensin 2 düzeylerini araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Çalışma ve kontrol grupları; 28 yeni tanı konulmuş, hiç tedavi almamış alerjik rinit tanılı hasta ve 23 sağlıklı çocuktan oluşturuldu. Alerjik rinit tanılı hastalara alerjenlerle deri testleri yapıldı ve hastalığın şiddeti toplam belirti puanı kullanılarak değerlendirildi. Hasta ve kontrol grubunun nazal sıvıları değiştirilmiş bir poliüretan sünger absorbsiyon yöntemi ile toplandı ve β-defensin 2 düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçüldü.
Bulgular: Alerjik rinit tanılı hastaların nazal sıvı β-defensin 2 düzeylerinin ortanca değeri 173,8 pg/mL (çeyrekler aralığı; 54,8-205,9) iken kontrol grubunun ortanca β-defensin 2 değeri 241,6 pg/mL (163,5-315,2) idi. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p=0,01). Ayrıca, nazal sıvı β-defensin 2 düzeyleri ve toplam belirti puanı arasında anlamlı bir negatif korelasyon izlendi (rho: -0,78, p<0,001).
Çıkarımlar: Alerjik rinit tanılı çocuk hastaların nazal sıvı β-defensin 2 düzeyleri sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak düşüktür ve β-defensin 2 düzeyleri hastalık şiddeti ile negatif olarak koreledir. Defensinler ve diğer antimikrobiyal peptidlerin alerjik enflamasyondaki rollerinin daha iyi anlaşılması bu yaygın hastalıkların yönetimi ve tedavisi konularında yeni ufuklar açabilir.

Cite this article as: Fatih Dilek, Özkaya Emin, Bilge Gültepe, Mebrure Yazıcı, Erkan Çakır, Ahmet Hakan Gedik. Evaluation of nasal fluid β-defensin 2 levels in children with allergic rhinitis. Turk Pediatri Ars . 2017; 52(2): 79-84

Files
EISSN 2757-6256