Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Assessment of different folic acid supplementation doses for low-birth-weight infants

1.

Division of Newborn, Department of Pediatrics, Ondokuz Mayıs University School of Medicine, Samsun, Turkey

2.

Department of Biochemistry, Ondokuz Mayıs University School of Medicine, Samsun, Turkey

3.

Department of Anaesthesiology and Reanimation, Ondokuz Mayıs University School of Medicine, Samsun, Turkey

4.

Department of Medical Statistics, Ondokuz Mayıs University School of Medicine, Samsun, Turkey

Turk Arch Pediatr 2016; 51: 210-216
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4235
Read: 295 Downloads: 123 Published: 03 December 2020

Aim: The adequacy of 50 mcg folic acid supplementation given to low-birth-weight babies was investigated. The folate levels of the mothers and infants, and breastmilk, and the optimum dose for folic acid supplementation were also investigated.
Material and Methods: After obtaining blood from 141 low-birth-weight infants on the 1st day of life for serum and red cell folate levels, the infants were randomly allocated into three groups according to the folic acid supplement dose. Forty-six infants were given 25 µg/d folic acid, 39 were given 50 µg/d folic acid, and 44 were given 75 µg/d folic acid. Folic acid could not be given to 12 infants. Follow-up blood samples were obtained at the end of folic acid supplementation. Maternal samples for red cell and serum folate levels and breast milk folate levels were obtained within the first 48 hours and the samples for measuring breastmilk folate level were obtained on the 3rd day postnatally. The feeding modes of the infants, maternal folic acid intake, and details of neonate intensive care unit course were recorded.
Results: The mean birth weight and gestational age of the infants were found as 1788.2±478.4 g and 33.5±2.9 weeks, respectively. The mean serum and red cell folate levels on admission were found as 21.2±12.2 ng/mL and 922.7±460.7 ng/mL, respectively. The mean maternal serum and red cell folate levels and the mean breast milk folate levels were found as 12.3±7.5 ng/mL, 845.5±301.4 ng/mL, and 30.6±33.0 ng/m, respectively. The breast milk folate levels of mothers who were supplemented with folic acid during pregnancy were significantly higher compared with mothers who were not supplemented with folic acid (p<0.001). Infants who were supplemented with folic acid had higher follow-up serum folate levels compared with the basal level in all groups, but there was no statistically significant difference between the groups.
Conclusion: This study showed that the folic acid doses of 25, 50, and 75 µcg/d affected serum folate levels similarly. We can conclude that the dose of 25 µcg/d is adequate for low-birth-weight infants. (Turk Pediatri Ars 2016; 51: 210-6)


Düşük doğum ağırlıklı bebeklere verilen farklı folik asit destek dozlarının değerlendirilmesi

Amaç: Düşük doğum ağırlıklı bebeklere verilen 50 mcg folik asit destek dozunun yeterliliği araştırıldı. Maternal, anne sütü ve bebeklerin folat seviyeleri ile folik asit takviye dozu değerlendirildi.
Gereç ve Yöntemler: Hayatın birinci gününde serum ve eritrosit içi folat seviyeleri için 141 düşük doğum ağırlıklı bebekten kan alındıktan sonra, folik asit takviye dozuna göre bebekler rastgele üç gruba ayrıldı. Kırk-altı bebeğe 25 µcg/g, 39 bebeğe 50 µcg/g, 44 bebeğe 75 µcg/d folik asit verildi, 12 bebeğe folik asit desteği verilemedi. Folik asit takviyesi bitiminde kontrol kan örnekleri alındı. Annelerden serum ve eritrosit içi folat düzeyi için örnekler doğum sonrası ilk 48 saatte, anne sütü folat seviyesi için örnekler doğum sonrası üç gün içinde alındı. Bebeklerin beslenme şekli, maternal folik asit alımı, bebeklerin Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi’ndeki sorunları kaydedildi.
Bulgular: Bebeklerin ortalama doğum ağırlığı ve gebelik haftası sırasıyla 1 788,2±478,4 g ve 33,5±2,9 idi. Bebeklerin servise kabulündeki ortalama serum ve eritrosit içi folat seviyeleri sırasıyla 21,2±12,2 ng/mL, 922,7±460,7 ng/mL idi. Maternal ortalama serum, eritrosit içi folat ve anne sütü folat seviyeleri 12,3±7,5 ng/mL, 845,5±301,4 ng/mL ve 30,6±33,0 ng/mL idi. Gebelikte folik asit takviyesi alan annelerin süt folat seviyeleri almayanlardan yüksekti (p<0,001). Folik asit desteği alan bebeklerin kontrol serum folat seviyeleri bazal değere göre tüm gruplarda yüksekti. Fakat, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Bebeklerin beslenme şeklinin kontrol serum folat seviyesine etkisi yoktu.
Çıkarımlar: Bu çalışma ile folik asit 25, 50 ve 75 µcg/g dozlarının serum folat seviyelerini benzer şekilde etkilediği görüldü. Sonuç olarak düşük doğum ağırlıklı bebeklere 25 µcg/g folik asit dozunun da yeterli olduğu söylenebilir. (Turk Pediatri Ars 2016; 51: 210-6)

Files
EISSN 2757-6256