Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

The role of serial measurements of serum insulin-like growth factor 1 levels in the development of retinopathy of prematurity

1.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Bursa, Türkiye

2.

Department of Pediatrics, Uludağ University School of Medicine, Bursa, Turkey

3.

Department of Pediatrics, Division of Neonatology, Uludağ University School of Medicine, Bursa, Turkey

4.

Department of Opthalmology, Uludağ University School of Medicine, Bursa, Turkey

Turk Arch Pediatr 2017; 52: 10-14
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4348
Read: 204 Downloads: 159 Published: 30 November 2020

Aim: To determine the role of serum insulin-like growth factor-1 levels in the development of retinopathy of prematurity, which is a major cause of childhood blindness worldwide.
Material and Methods: We prospectively studied newborn infants born at a postmenstrual age of <32 weeks and birth weights <1 500 gr, between January 1st, 2015, and December 31st, 2015. A total of 40 infants were enrolled in the study. The retinal examination time was determined in accordance with the American Academy of Pediatrics recommendations for retinopathy of prematurity screening and follow- up. Retinopathy of prematurity was classified according to the international classification of retinopathy of prematurity. Serum Insulin like growth factor 1 levels were measured serially in blood samples on the 1st, 3rd, 7th, 21st, and 28th day.
Results: Among the 40 infants, 11 (27.5%) constituted the retinopathy of prematurity group and 29 comprised the non-retinopathy of prematurity group. In the retinopathy of prematurity group, the mean gestational age and birth weight was significantly lower. The demographic features of the study cohort were similar. The duration of mechanical ventilation was significantly greater in the retinopathy of prematurity group compared with the non-retinopathy of prematurity group (p=0.036). In terms of neonatal morbidities such as respiratory distress syndrome, intraventricular hemorrhage, bronchopulmonary dysplasia, patent ductus arteriosus, and necrotizing enterocolitis, no differences were detected between the groups. The mean serum insulin- like growth factor-1 levels in retinopathy of prematurity group were significantly lower than those in the non-retinopathy of prematurity group at each time point (1st, 3rd, 7th, 21st, and 28th day of postnatal life) (p=0.001).
Conclusions: This study demonstrated the low serum insulin-like growth factor-1 levels was associated with retinopathy of prematurity development.


Prematüre retinopatisi gelişiminde seri ölçülen serum insülin benzeri büyüme faktörü-1 düzeylerinin rolü

Amaç: Bu çalışmada, dünya çapında körlüğün en önemli nedenlerinden biri olmaya devam eden prematüre retinopatisi gelişiminde, yenidoğan dönemindeki serum insülin benzeri büyüme faktörü-1 düzeylerinin rolünü ortaya koymak amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Bu ileriye dönük çalışmaya 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında <32 gebelik haftası ve doğum ağırlığı <1 500 g olan toplam 40 prematüre bebek alındı. Retina muayene zamanları Amerikan Pediatri Akademisi’nin prematüre retinopatisi tarama ve takip önerilerine göre belirlendi. Prematüre retinopati değerlendirmesi uluslararası prematüre retinopati sınıflamasına göre yapıldı. Serum insülin benzeri büyüme faktörü-1 düzeyleri 1, 3, 7, 21 ve 28. günlerde alınan kan örneklerinden çalışıldı.
Bulgular: Çalışmaya alınan 40 bebekten 11’inde (%27,5) prematüre retinopatisi saptanırken, 29 bebekte prematüre retinopatisi görülmedi. Prematüre retinopatisi gelişen bebeklerin doğum ağırlığı ve gestasyonel yaşları prematüre retinopatisi gelişmeyen bebeklere göre daha küçük saptandı. Her iki grupta yer alan bebeklerin demografik özellikleri benzer iken prematüre retinopatisi grubunda mekanik ventilasyon gün süresi daha uzundu (p=0,036). İki grup arasında intraventriküler kanama, nekrotizan enterokolit, bronkopulmoner displazi, patent duktus arteriyozus gibi yenidoğan sorunları açısından anlamlı bir farklılık yoktu. Tüm serum örneklerinde (1, 3, 7, 21 ve 28. gün) prematüre retinopatisi grubundaki ortalama insülin benzeri büyüme faktörü-1 düzeyleri prematüre retinopatisi olmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük saptandı (p=0,001).
Çıkarımlar: Sonuç olarak bu çalışma ile seri bakılan serum insülin benzeri büyüme faktörü-1 düzeyi düşüklüğünün prematüre retinopatisi gelişimi ile ilişkili olduğu ortaya konmuştur.

Cite this article as: Bayram Ali Dorum, Cansu Canbolat Yılmaz, Nilgün Köksal, Hilal Özkan, Meral Yıldız, Ahmet Tuncer Özmen. The role of serial measurements of serum insulin-like growth factor 1 levels in the development of retinopathy of prematurity. Turk Pediatri Ars . 2017; 52(1): 10-14

Files
EISSN 2757-6256