Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

The relation between the prognosis of childhood Hodgkin’s disease and haematological and other parameters

1.

İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Hematology-Oncology, Istanbul, Turkey

2.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, İstanbul

3.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

4.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

5.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı , İstanbul, Türkiye

6.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İstanbul

Turk Arch Pediatr 2008; 43: 46-49
Read: 81 Downloads: 68 Published: 15 December 2020

Aim: Hodgkin’s disease (HD) is a common malignancy in children and is curable in over 90% of cases. At diagnosis prediction of the outcome is important to avoid overtreating some patients and identifying others who need more intensified chemotherapy. In this study, our aim is to determine the prognosis among relapsed, deceased and patients who are in remission, according to erythrocyte sedimentation rate (ESR), hemoglobin, leukocyte and lymphocyte levels that were taken at the time of diagnosis.
Material and Method: There were 170 patients diagnosed as HD, admitted to Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Pediatric Hematology and Oncology Department during 1975-2006. The records were reviewed retrospectively. Clinical evaluation and staging was performed in all patients. Disease staging was done according to Ann-Arbor classification system and histopathological subtypes were defined using Rye criteria. One hundred twenty six patients were eligible out of 170.
Results: The mean age was 8.6+2.3 years and male/female ratio was 2.2 (87 males (70%) and 39 females (30%)). Staging was as follows: stage I; 3 (2%); stage II 83 (66%); stage III 24 (19%); stage IV 16 (13%). The most common histological subtype was mixed cellular (MC: 69, 55%), followed by nodular sclerosis (NS: 35, 28%), lymphocyte predominance ( LP: 7, 5%) and lymphocyte depletion (LD: 3, 2%) with 12 unkown histology (9%)). The mean hemoglobin (Hb) levels were 10.7±2.17 gr/dl (4.5-13.5). Hb levels less than 10.5 gr/dl were found in 29 (23%). Mean leukocyte count were 7550±2170/mm3 (2100-21600/mm3), while leukocytosis (> 15 000/mm3) and lymphoctopenia (a lymphocyte count of less than 600/mm3) were rare (respectively; 7(5%), 1 (0.7%). Mean ESR of the group was found 55.53±38.6 mm/hour (median: 47, range: 1-160). The ESR values of relapsed, expired or patients in remission were 52.4±31mm/h, 54.5±2mm/h and 53.8±3mm/h, respectively. Relapse occurred in 12(9.5%); 11 died (8.7%); and 103 patients (81.7%) were in remission. There was no difference between relapsed, dead or remission patients for any hematological parameters.
Conclusion: It is found that hematological parameters in HD, which were investigated to predict prognosis, were not worthy in pediatric patients unlike adult patients. B sympotms and histological subtypes had no impaction prognosis while treatment regiment were associated with overal survi. (Turk Arch Ped 2008; 43: 46-9)


Çocukluk çağı Hodgkin hastalığının seyri ile hematolojik ve diğer değişkenlerin ilişkisi

Amaç: Hodgkin hastalığı çocukluk çağının sık rastlanan kanserlerindendir. Hodgkin hastalığında tam şifa oranı %90’ın üzerindedir. Tanı sırasında seyirin belirlenmesi bazı hastalarda fazla tedavinin önlenmesi ve bazı dirençli olgularda ise ek kemoterapinin uygulanması açısından önemlidir. Bu çalışmadaki amaç, tanı anındaki hemoglobin, lökosit ve lenfosit değerlerine bakarak halen remisyonda olan, nüks saptanan ve kaybedilmiş hastalar arasında fark olup olmadığını belirlemek ve seyir üzerine etkili etmenleri açığa çıkarmaktır.
Gereç ve Yöntem: 1975–2006 Mayıs tarihleri arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji-Onkoloji BD’ da tanı ve tedavi almış 170 hastanın dosyası geriye dönük olarak incelendi. Klinik değerlendirme ve evreleme tüm hastalara uygulandı. Evreleme, Ann-Arbor evreleme sistemine göre yapıldı. Histopatolojik alt gruplar Rye ölçütlerine göre belirlendi. Yüz yetmiş hastadan verileri çalışmaya uygun 126’sı çalışmaya alındı.
Bulgular: Ortalama yaş değeri 8,6±2,3 yıl ve kız/erkek oranı 2,2 idi. Bunların 87’si erkek (%70) ve 39’u kız (%30) idi. Hastaların evreleri evre I: 3 (%2); evre II 83 (%66); evre III 24 (%19); evre IV 16 (%13) olarak saptandı. En sık görülen histolojik tip mikst hücresel tip idi (MS): 69, (%55), daha sonra sırasıyla nodüler sklerozan (NS): 35 (%28), lenfositten zengin (LZ): 7 (%5) ve lenfositten fakir (LF): 3 (2%) tip idi. Hastalarımızın 12’sinde (%9) histoloji belirlenemedi. Hemoglobin (Hb) ortalama değeri 10±2,2 gr/dl (4,5–13,5) idi. Hemoglobin değerinin 10gr/dl’ den az olduğu hasta sayısı 29 (%23) idi. Lökosit sayısının ortalama değeri 7 550 ± 2 170/mm3 (2 100–21 600/mm3) olarak bulundu. Lökositoz (>15 000/mm3) ve lenfopeni (mutlak lenfosit sayısının 600/mm3 altında olması) sırasıyla 7 (%5) ve 1 (%0,7) hastada saptandı. Tedavi sonunda, 103 hastada (% 81,7) hastalıksız sağkalım elde edilirken, 12 (%9,5) hastada nüks saptandı ve 11 (%8,7) hasta hastalığa bağlı kaybedildi. Araştırılan hematolojik değerler açısından her üç grupta fark saptanmadı.
Çıkarımlar: Başvuru sırasında alınan hematolojik değerlerin çocukluk çağı Hodgkin hastalığında, erişkinlerden farklı olarak, seyir üzerinde etkili olmadığı saptandı. B semptomlarının varlığı veya histolojik alt sınıflamalar arasında toplam hayatta kalma süresi açısından anlamlı bir fark yokken, tedavi çeşitleri ve seyir arasında ise anlamlı fark vardı. (Turk Arş Ped 2008; 43: 46-9)

 

Files
EISSN 2757-6256