Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

The relation between brain natriuretic peptide and patent ductus arteriosus in premature infants

1.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Education and Research Hospital, Division of Pediatrics, İstanbul, Turkey

2.

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic, Heart and Vascular Surgery Education and Research Hospital, Division of Pediatric Cardiology , İstanbul, Turkey

3.

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Education and Research Hospital, Division of Neonatology, İstanbul, Turkey

Turk Arch Pediatr 2012; 47: 90-94
DOI: 10.4274/tpa.673
Read: 1076 Downloads: 836 Published: 10 December 2020

Aim: To compare brain natriuretic peptide level and some of the echocardiographic parameters of premature infants and to search its value for
the diagnosis of patent ductus arteriosus.
Material and Method: Fifty infants born before the 34th gestational week in the neonatology clinic of Bakırkoy Obstetrics and Children’s Educational Hospital between March 2009 and August 2009 were inspected prospectively. Patients with patent ductus arteriosus constituted Grup 1 (n=20) and patients without patent ductus arteriosus constituted Grup 2 (n=30). The diagnosis of patent ductus arteriosus was made by M-mode and Doppler echocardiography on the 7th day postnatally. Ductus diameter, left atrium aortic root diameter ratio, left ventricular end diastolic diameter, interventricular septum thickness, left ventricular posterior wall thickness, ejection fraction and fractional shortening were evaluated. The infants with hemodynamically significant patent ductus arteriosus were treated.Brain natriuretic peptide was evaluated on the 1st, 3rd and 7th days of postnatal age in all patients and also on the 3rd day after treatment. For statistical analysis SPSS for Windows 15.0 was used. The study was conducted after obtaining informed consent from the patients and was approved with the decision of the ethics commitee (number 231, date 12-6-2009).
Results: Sex, gestational age and birth weight were similar in both grups. When brain natriuretic peptide level was compared with ductus diameter, left atrium aortic root diameter ratio and left ventricular end diastolic diameter values, the results were found to be statistically significant (p<0.05). When comparison was made with interventricular septum thickness, left ventricular posterior wall thickness, ejection fraction and fractional shortening values, the results were found to be statistically insignificant (p>0.05). Brain natriuretic peptide level decreased significantly after treatment.
Conclusions: Brain natriuretic peptide level was found be higher in infants with patent ductus arteriosus compared to infants without patent ductus arteriosus. It was shown that ductus diameter, left atrium aortic root diameter ratio and left ventricular end diastolic diameter were related with brain natriuretic peptide levels. (Turk Arch Ped 2012; 47: 90-4)


Erken doğmuş bebeklerde beyin natriüretik peptit düzeyi ile patent duktus arteriyozus arasındaki ilişki 

Amaç: Sol ventrikül hacim yüküne ikincil olarak salgılanan beyin natriüretik peptidin patent duktus arteriyozus saptanan ve saptanmayan erken
doğmuş bebeklerde, ekokardiyografide tanımlanan bazı değişkenlerle karşılaştırılması ve tanıdaki değerinin araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Mart 2009 - Ağustos 2009 arasında hastanemizde, 34 gebelik haftasının altında doğan 50 erken doğmuş bebek ileriye dönük olarak incelendi. Hastalar, patent duktus arteriyozusu olanlar Grup 1 (n=20) ve patent duktus arteriyozusu olmayanlar Grup 2 (n=30) olarak tanımlandı. Patent duktus arteriyozus tanısı doğum sonrası yedinci günde ekokardiyografi ile kondu. Değerlendirmede duktus çapı, sol atriyum genişliği aort kökü oranı, sol ventrikül diyastol sonu çapı, ventriküller arası septum kalınlığı, sol ventriküler arka duvar kalınlığı, ejeksiyon fraksiyonu ve kısalma fraksiyonu ölçüldü. Hemodinamisi anlamlı ve kliniği önemli patent duktus arteriyozuslu olgular belirlendi ve tedavi verildi. Tüm hastaların birinci, üçüncü ve yedinci günlerde, tedavi verilenlerin tedavi bitiminin üçüncü gününde beyin natriuretik peptit düzeyine bakıldı. Çalışmada elde edilen bulgular Statistical package for social sciences for Windows 15,0 programı kullanılarak analiz edildi. Çalışmaya, 12-6-2009 tarihli 231numaralı etik kurulu kararından ve hasta ailelerinden bilgilendirilmiş gönüllü onay formu alındıktan sonra başlandı.
Bulgular: Gruplar arasında cinsiyet, doğum ağırlığı, gebelik haftası yönünden fark saptanmadı. Beyin natriüretik peptit düzeyi ile patent duktus arteriyozus çapı, sol atriyum genişliği aort kökü oranı, sol ventrikül diyastol sonu çapı karşılaştırmasında anlamlı sonuç elde edilirken (p<0,05); ventriküller arası septum kalınlığı, sol ventriküler arka duvar kalınlığı, ejeksiyon fraksiyonu ve kısalma fraksiyonu değerlerinin karşılaştırmasında çıkan sonuç anlamsızdı (p>0,05). Tedavi sonrası beyin natriüretik düzeyinde belirgin derecede düşme gözlendi.
Çıkarımlar: Beyin natriüretik peptit düzeyi, patent duktus arteriyozusu olan bebeklerde olmayanlara göre yüksek bulundu. Duktus çapı, sol atriyumgenişliği aort kökü oranı, sol ventrikül diyastol sonu çapının beyin natriüretik peptit düzeyi ile ilişkili olduğu gösterildi.(Türk Ped Arş 2012; 47: 90-4)

Files
EISSN 2757-6256