Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Problem gambling and concurrent emotional/ behavioral problems among Greek adolescents

1.

Department of Child Psychiatry, University of Athens School of Medicine, Athens, Greece

2.

Community Mental Health Department of Psychiatry, University of Athens School of Medicine, Athens, Greece

3.

First Department of Psychiatry, University of Athens School of Medicine, Athens, Greece

Turk Arch Pediatr 2019; 54: 166-172
DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.56254
Read: 1278 Downloads: 384 Published: 27 November 2020

Aim: Problem gambling in adolescents constitutes a major health problem. Very few studies have investigated the relationship of adolescent gambling with emotional/behavioral problems. The aim of this study was to examine the association between adolescent problem gambling and emotional/behavioral problems using data from a school survey in the greater Athens area.

Material and Methods: The total sample consisted of 2159 high school students (45.4% males and 54.6% females) from a random and representative sample of public and private schools in the greater Athens area. Data were collected in the form of self-reported questionnaires during one school hour. To access problem gambling the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV Multiple Response Adapted for Juveniles questionnaire was administered to the study population. The presence of emotional/behavioral problems was assessed via the Strengths and Difficulties Questionnaire. Full data from 2141 participants were analyzed. Eighteen questionnaire with incomplete data were excluded. Results: Problem gambling in adolescence is in line with the presence of emotional/behavioral problems. All Strengths and Difficulties Questionnaire subscales were significantly associated with problem gambling. Specifically, emotional symptoms, conduct problems, attention/hyperactivity, and social dysfunction were all significantly and independently associated with adolescent pathologic gambling. The prosocial scale had lower scores in problem gamblers.

Conclusion: This article aims to highlight and discuss the coexistence of adolescent problem gambling with other symptoms. The significant association of emotional/behavioral problems among adolescents with problem gambling indicates a need to screen for these symptoms and for their subsequent treatment among adolescents with problem gambling.


Yunanlı ergenlerde patolojik kumar oynama ve eş zamanlı duygusal/davranışsal sorunlar

Amaç: Ergenlerde patolojik kumar oynama önemli bir sağlık sorununu oluşturmaktadır. Çok az sayıda çalışma ergenlikte kumar oynama ile duygusal/davranışsal sorunlar arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Bu çalışmanın amacı, büyük Atina bölgesinde yapılan bir okul araştırmasının verilerini kullanarak ergenlikte patolojik kumar oynama ile duygusal/davranışsal sorunlar arasındaki ilişkiyi incelemekti.

Gereç ve Yöntemler: Toplam örneklem, büyük Atina bölgesinde bulunan ve rastgele seçilen temsili bir grup özel ve devlet okuluna devam eden 2 159 lise öğrencisinden (%45,4 erkek ve %54,6 kız) oluşmaktaydı. Veriler, bir okul saati içinde doldurulan öz bildirim anketleri kullanılarak toplanmıştır. Patolojik kumar oynama verilerine erişim için çalışma grubuna Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı-IV Gençler için Adapte Edilmiş Çoklu Yanıt anketi uygulandı. Duygusal/davranışsal sorunların varlığı Güçler ve Güçlükler anketi ile değerlendirildi. İki bin yüz kırk bir katılımcının bütün verileri incelendi. Tamamlanmamış veriler bulunan on sekiz anket çalışma dışında bırakıldı.

Bulgular: Ergenlikte patolojik kumar oynayanlarda duygusal/davranışsal sorunlar saptandı. Bütün Güçler ve Güçlükler anketi alt ölçekleri patolojik kumar oynama ile anlamlı derecede ilişkili bulundu. Özellikle, duygusal belirtiler, davranış bozuklukları, dikkat/hiperaktivite ve sosyal işlev bozukluğu, ergenlikte patolojik kumar oynama ile anlamlı derecede ve bağımsız olarak ilişkili bulundu. Patolojik kumar oynayanlarda prososyal ölçek puanları daha düşük bulundu.

Çıkarımlar: Bu makale ergenlikte patolojik kumar oynama ile diğer belirtilerin birlikteliğini aydınlatmayı ve tartışmayı hedeflemiştir. Patolojik kumar oynama bozukluğu olan ergenlerde duygusal/davranışsal sorunların anlamlı şekilde eş zamanlı olarak bulunması, bu ergenlerde bu belirtilerin taranması ve daha sonra bunların tedavi edilmesi gereksinimini göstermektedir

Cite this article as: Paleologou A, Lazaratou H, Anagnostopoulos D, et al. Problem gambling and concurrent emotional/behavioral problems among Greek adolescents. Turk Pediatri Ars 2019; 54(3): 166–72.

Files
EISSN 2757-6256