Turkish Archives of Pediatrics
Case Report

Primary cavitary tuberculosis in an infant

1.

Clinic of Pediatrics, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2.

Department of Pediatrics, Division of Pediatric Infectious Diseases, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey

Turk Arch Pediatr 2018; 53: 189-192
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.3908
Read: 329 Downloads: 245 Published: 28 November 2020

In infants, tuberculosis usually progresses as hilar lymphadenopathy and parenchyma changes in lungs; associating cavitary lesions are rare. A six-month-old infant was admitted to our hospital with fever. Physical examination revealed decreased breathe sounds in the right lung. Chest radiograph showed pneumonic infiltration in the right middle lobe. The patient was hospitalized with a diagnosis of lobar pneumonia and antibiotic treatment was started. On the sixth day, because no clinical improvement was observed in the patient, computerized thorax tomography was performed. Tomography revealed multiple lymphadenopathies in the right hilar pretracheal and subcarinal region. The patient’s tuberculin and acid-resistant bacteria tests were negative; however, the quantiferon test was positive. Family screening revealed active tuberculosis in the mother. Tuberculosis in infants may present with unusual clinical and radiologic findings, and primary cavitary tuberculosis can also be seen in this age group.


Süt çocuğunda birincil kaviter tüberküloz

Bebeklerde tüberküloz, genellikle akciğerde hiler lenfadenopati ve parankimal değişiklikler şeklinde seyreder, eşlik eden kaviter lezyonlar nadirdir. Altı aylık süt çocuğu, ateş yakınması ile hastanemize başvurdu. Fizik bakısında sağ akciğerde solunum sesleri azalmıştı. Akciğer grafisinde sağda orta lobda pnömonik infiltrasyon saptandı. Olgu lober pnömoni tanısıyla yatırıldı ve antibiyotik tedavisi başlandı. Tedavinin altıncı gününde hastanın kliniğinde düzelme olmaması üzerine akciğer tomografisi çekildi. Tomografide; pretrakeal ve subkarinal, sağ hiler bölgede çok sayıda lenfadenopati saptandı. Hastanın tüberkülin testi ve aside dirençli bakteri testi negatif ancak quantiferon testi pozitif idi. Hastaya antitüberküloz tedavi başlandı. Aile taraması sonucunda annede aktif tüberküloz saptandı. Tüberkülozun bebeklik yaş grubunda farklı klinik ve radyolojik bulgularla ortaya çıkabileceği, birincil kaviter tüberkülozun da bu yaş grubunda görülebileceği unutulmamalıdır

Cite this article as: Yalaki Z, Tatar MA, Yıldız E, Zengin T, Çiftçi E, Dallar YB. Primary cavitary tuberculosis in an infant. Turk Pediatri Ars 2018; 53(3): 189-92.

Files
EISSN 2757-6256