Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Nosocomial infections in neonatology clinic and neonatal intensive care unit

1.

Uludağ University Medical Faculty Division of Pediatric Infectious Diseases, Bursa, Turkey

2.

Uludağ University Medical Faculty Division of Neonatology, Bursa, Turkey

3.

Kocaeli University Medical Faculty, Division of Pediatric Oncology, İzmit, Turkey

4.

Uludağ University Medical Faculty, Department of Bioistatistics, Bursa, Turkey

Turk Arch Pediatr 2011; 46: 302-307
DOI: 10.4274/tpa.46.286
Read: 160 Downloads: 171 Published: 13 December 2020

Nosocomial infections (NI) in a neonatal intensive care unit (NICU) and neonatal clinic were evaluated during a one-year-period. 314 newborns were investigated for nosocomial infections. Local ethics committee approval was given for this study. Nosocomial infections was defined using the CDC criteria. Nosocomial infections developed in 53% of 127 patients (58% with culture positivity) in the NICU and in 2.6% of 187 patients (all with a negative culture) in the neonatal clinic. In total, (NICU plus neonatal clinic), NI developed in 23% of hosptalized patients. Nosocomial infections rate was 42.3% and in terms of patient days, NI rate was 14/1000 patient-day. When evaluated separately, NI developed in 53.5% of patients admitted in NICU and in 2.6% of neonatal clinic patients. Also, NI rates were 17.9/1000 patient-day in NICU and 1.6/1000 patient-day in the neonatal clinic. Patients with NI stayed at the hospital for 73.6±47.8 day in NICU and for 16.0±6.7 day in the neonatal clinic. Nosocomial infections developed on the 29.4±30.9th d in NICU and on the 7.6±2.9th day in the neonatal clinic. In NICU, in terms of 128 NI episodes, the NI related mortality was 8.5%. 16.1% (n: 11) of the patients with NI died. They died on the 56.7±50.2nd day of admission and on the 25.8±10.2nd day second after NI diagnosis. There was no mortality in neonatal clinic patients. Our NI rates were slightly higher than the developed countries and lower than the developing countries. (Turk Arch Ped 2011; 46: 302-7)


Yenidoğan ve yenidoğan yoğun bakım servisinde hastane enfeksiyonları

Bir yılda, Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi (YYBB) ve Yenidoğan Kliniği’ne yatan hastalarda gelişen hastane enfeksiyonları (HE) incelendi. Hastane enfeksiyonları Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) ölçütlerine göre tanımlandı. Çalışma için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul onayı alındı (04 Mart 2008 tarih ve 2008-5/12 sayılı etik kurul yazısı). Yenidoğan YBB’de yatan 127 hastanın %53’ünde (%58,5’i kültür pozitif), Yenidoğan Kliniği’nde yatan 187 hastanın %2,6’sında (hepsi kültür negatif) HE gelişti. Yenidoğan YBB ve Yenidoğan Kliniği’nde toplam %23 hastada HE gelişti, HE hızı %42,3, yatış gününe göre HE oranı ise 14/1000 hasta günü olarak bulundu. Hastane enfeksiyonları oranı YYBB’de 17,9, Yenidoğan Kliniği’nde 1,6/1000 hasta günü bulundu. Hastane enfeksiyonları olan hastalar, YYBB’de 73,6±47,8 gün, Yenidoğan Kliniği’nde 16,0±6,7 gün yattı. Hastane enfeksiyonları tanısı, YYBB’sinde hastaneye yatışlarının ortalama 29,4±30,9. gününde, Yenidoğan Kliniği’nde 7,6±2,9 gününde konuldu. Yenidoğan YBB’de 128 HE atağında atak ilişkili ölüm oranı %8,5 idi. Hastane enfeksiyonları saptanan 68 hastanın 11’i (%16,1) kaybedildi. Hastane enfeksiyonları tanısı alan hastalar, Yenidoğan YBB’de ortalama yatışının 56,7±50,2. gününde kaybedildi. Hastane enfeksiyonları tanısı konulduktan sonraki ortalama ölüm günü; YYBB’de 25,8±10,2 gün olarak saptandı. Yenidoğan Kliniği’nde HE gelişen hastalarda ölüm saptanmadı. Kliniğimizde Yenidoğan YBB ve Yenidoğan Kliniği’ndeki HE’leri gelişmiş ülkelere göre biraz yüksek, gelişmekte olan ülkelere göre daha düşük saptandı.(Turk Arş  Ped 2011; 46: 302-7)

Files
EISSN 2757-6256