Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Mitral valve prolapse in children: clinical characteristics of 113 patients

1.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

2.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,Kocaeli, Türkiye

Turk Arch Pediatr 2009; 44: 57-61
Read: 93 Downloads: 70 Published: 15 December 2020

In our study the purpose is to look over clinical characteristics of children with mitral valve prolapse (MVP) with the current literature concepts.One hundred thirteen cases admitted to Kocaeli University Faculty of Medicine Department of Pediatric Cardiology between April 2005 and March 2009 were evaluated retrospectively regarding their complaints on admission, physical examination, electrocardiography (ECG), telecardiography, Holter ECG and echocardiography findings. Mitral valve prolapse was defined as superior displacement of the mitral leaflets more than 2 mm into the left atrium during the systole. The causes in 113 patients with MVP were; Marfan syndrome in six, Noonan syndrome in two, mucopolysaccaridosis in six and romatizmal carditis in nine patients. The remaining were accepted as primary MVP. The age of these subjects (59 girls and 31 boys; M/F: 1.9) ranged between 2-17.5 years with the mean of 10.2±5.6 years. The most frequent causes of referring the children to cardiologist were; cardiac murmur (44%), chest pain (25%) and feeling of cardiac palpitations (21%). Fourty of 90 patients (44.4%) were asymptomatic. In 20% of patients, BMI percentile was<5%. Eleven percent of patients had thoracic skeletal anomalies. A murmur±mid-systolic click was detected in 58%. In 23.3%, routine ECG showed T wave abnormalities. Mitral regurgitation was established on echocardiography in 81.1% of patients. Familial inheritance of MVP was found only in 3.6%. Our results indicate that MVP is not an uncommon disease and it is more common in adolescent girls with asthenic built. Mitral valve prolapse should be kept in mind and echocardiography should be performed in the patients with persistant chest pain, palpitation and fatigue even if there is not any murmur or click on oscultation. (Turk Arch Ped 2009; 44: 57-61)


Çocuklarda mitral kapak prolapsusu: 113 olgunun klinik özellikleri

Bu çalışmada mitral kapak prolapsusu (MKP) tanısı alan 113 çocuk hasta geriye dönük olarak incelenmiş ve hastalığın klinik özellikleri ayrıntılı olarak değerlendirilerek literatür bilgileri ışında sözkonusu hastalığın gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Nisan 2005-Mart 2009 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Polikliniği’ne başvuran hastalardan, MKP tanısı alanlar geriye dönük olarak incelendi. Toplam 113 adet MKP tanılı hasta kaydı saptandı. Mitrak kapak prolapsusu tanısı için ölçüt olarak; M mode ekokardiyografik incelemede sistolde mitral kapağın 2 mm ve üzerinde sol atriyuma bombeleşmesi kullanıldı. Olguların yakınma, fizik inceleme, elektrokardiyografi (EKG), telekardiyografi, ekokardiyografi, etiolojik değerlendirmeleri ve yapıldıysa ritm Holter incelemelerine hastane kayıt dosyalarından ulaşıldı. Yüzonüç olgunun etiolojik değerlendirmesinde altı olguda Marfan sendromu, iki olguda Noonan sendromu, altı olguda mukopolisakkaridoz ve dokuz olguda geçirilmiş akut romatizmal ateş saptandı. Geri kalan 90 birincil MKP’li olgunun ortalama tanı yaşı 10,2±5,6 yaş (2-17,5 yaş), E: K oranı 1: 1,9 (59 kız, 31 erkek) idi. Bu olguların en sık başvuru nedenleri üfürüm duyulması (%44), göğüs ağrısı (%25) ve çarpıntı (%21) olarak sıralanıyordu. Olguların %44’ü yakınmasızdı. Fizik muayenede olguların %20’sinde vücut kitle indeksi persantili %5’in altındaydı. Göğüs-iskelet bozuklukları %11’inde vardı. Olguların %58’inde muayenede üfürüm+/-midsistolik klik duyuldu. Yirmibir olguda (%23,3) ise EKG de T dalga değişiklikleri saptandı. Ekokardiyografik incelemede olguların %81,1’ inde mitral yetersizliğin MKP’ye eşlik ettiği izlendi. Aile öykülerinde olguların %3,6’sının birinci derece akrabalarında MKP öyküsü vardı. Mitrak kapak prolapsusu, ergenlik çağındaki astenik yapılı kız çocuklarında daha sık görülebilen bir kapak hastalığıdır. Israr eden göğüs ağrısı, çarpıntı ve çabuk yorulma gibi yakınmalar varsa muayenede klik ve üfürüm duyulmasa bile MKP akılda tutulmalı ve ekokardiyografik inceleme yapılmalıdır.(Turk Arş Ped 2009; 44: 57-61)

Files
EISSN 2757-6256