Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Is hepcidin related with anemia and bone mineral metabolism in children with non-dialysis chronic kidney disease?

1.

Pediatric Intensive Care Unit, University of Health Sciences, Van Training and Research Hospital, Van, Turkey

2.

Division of Pediatric Nephrology, Departmant of Pediatrics, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

3.

Department of Biochemistry, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Turk Arch Pediatr 2019; 54: 238-245
DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.93206
Read: 1125 Downloads: 496 Published: 27 November 2020

Aim: Functional iron deficiency secondary to inflammation and increased serum hepcidin lead to erythropoietin-resistant anemia in children with chronic kidney disease. Vitamin D deficiency, parathyroid hormone, and phosphate can also participate in chronic inflammation and anemia. The aim of this study was to evaluate the association between hepcidin, bone mineral metabolism, and anemia in non-dialysis pediatric patients with chronic kidney disease.

Material and Methods: Thirty-five patients with stage 2–4 chronic kidney disease and 35 healthy subjects were enrolled in the study. Serum creatinine, blood urea nitrogen, uric acid, C-reactive protein, interleukin-6, hepcidin, complete blood count, ferritin, calcium, phosphorus, parathyroid hormone, 25-hydroxyvitamin D, 1,25-dihydroxyvitamin D, and fibroblast growth factor-23 levels were compared between the groups.

Results: Ferritin, C-reactive protein, interleukin-6, blood urea nitrogen, creatinine, uric acid levels, and percentages of reticulocytes were significantly higher than in the controls (p<0.05). The mean serum hepcidin levels in the chronic kidney disease and control groups were 9.6±5.2 (range, 2.15–25.3) and 9.7±4.3 (range, 3.4–22.2) ng/ mL and were not significantly different in either group. There were no differences in terms of serum phosphorus, 25-hydroxyvitamin D, 1,25-dihydroxyvitamin D and fibroblast growth factor-23 levels between the groups (p>0.05). Serum hepcidin levels were not correlated with anemia parameters, serum fibroblast growth factor-23, phosphorus, uric acid, C-reactive protein, parathyroid hormone, and 25-hydroxyvitamin D levels (p>0.05). However, serum hepcidin levels were correlated with 1,25-dihydroxyvitamin D and interleukin-6 levels (p=0.013 and p=0.002, respectively).


Diyaliz gereksinimi olmayan kronik böbrek hastalıklı çocuklarda hepsidin ile anemi ve kemik mineral metabolizması ilişkili midir?

Amaç: İnflamasyona ikincil fonksiyonel demir eksikliği ve artmış hepsidin düzeyleri kronik böbrek hastalığı olan çocuklarda eritropoetin dirençli anemiye neden olmaktadır. Vitamin D eksikliği, parathormon ve fosfor da kronik inflamasyon ve anemiye katkıda bulunabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, diyaliz ihtiyacı olmayan kronik böbrek hastalıklı çocuklarda hepsidin ile anemi ve kemik mineral metabolizmasının ilişkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Evre 2–4 kronik böbrek hastalığı olan 35 çocuk ile 35 sağlıklı çocuk çalışmaya alındı. Serum kreatinin, kan üre nitrojeni, ürik asit, C-reaktif protein, interlökin-6, hepsidin, tam kan sayımı, ferritin, kalsiyum, fosfor, parathormon, 25-hidroksivitamin D, 1,25- hidroksivitamin D ve fibroblast büyüme faktörü-23 düzeyleri iki grup arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Ferritin, C-reaktif protein, kan üre nitrojeni, kreatinin ve ürik asit düzeyleri ile retikülosit yüzdesi kontrol grubuna göre anlamlı yüksek idi (p<0,05). Kronik böbrek hastalığı olan grup ile sağlıklı çocuklardan oluşturulan grupta, ortalama serum hepsidin düzeyleri sırası ile 9,6±5,2 (en düşük-en yüksek, 2,15–25,3) ve 9,7±4,3 (en düşük-en yüksek, 3,4–22,2) ng/mL olup iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı. İki grup arasında serum fosfor, 25-hidroksivitamin D, 1,25- hidroksivitamin D ve fibroblast büyüme faktörü-23 düzeyleri bakımından da anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). Hasta grubundaki serum hepsidin düzeyi ile anemi belirteçleri, fibroblast büyüme faktörü-23, fosfor, ürik asit, C-reaktif protein, 25-hidroksivitamin D ve parathormon düzeyleri korele değildi (p>0,05). Bununla birlikte serum hepsidin düzeyleri ile 1,25- hidroksivitamin D ve interlökin-6 düzeylerinin korelasyon gösterdiği görüldü (sırasıyla p=0,013 ve p=0,002)

Cite this article as: Yeşilbaş O, Yıldız N, Baykan Ö, Alpay H. Is hepcidin related with anemia and bone mineral metabolism in children with non-dialysis chronic kidney disease? Turk Pediatri Ars 2019; 54(4): 238–45.

Files
EISSN 2757-6256