Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Evaluation of clinical and laboratory characteristics of childhood tuberculosis

1.

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Bölümü, İstanbul, Türkiye

Turk Arch Pediatr 2020; 55: 236-243
DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.02438
Keywords : Child, lung, tuberculosis
Read: 224 Downloads: 183 Published: 26 November 2020

Aim: Tuberculosis is one of the oldest and most contagious diseases of human history. One- quarter of the world’s population is infected with the tuberculosis bacillus. Childhood tuberculosis does not have a standard clinical and radiologic description. Herein, we aimed to evaluate the clinical, laboratory, and radiologic findings of childhood tuberculosis.
Material and Methods: The medical records of 216 patients hospitalized and treated with a diagnosis of TB between January 2015 and July 2019 in the Division of Pediatric Infectious Diseases in our hospital, were examined retrospectively.
Results: One hundred twenty-nine (59.7%) of 216 patients who were diagnosed as having TB were female and 87 (40.3%) were male. The age distribution of the patients was 12.3 (range, 0.33–18) years. One hundred sixty-nine patients (78.2%) had pulmonary, 34 (15.7%) had extrapulmonary, 13 had (6%) both pulmonary and extrapulmonary. One hundred forty-three (66.2%) patients had tuberculin skin test positivity. Acid-resistant bacteria were observed in 46 (21.3%) body fluid samples, and culture positivity was observed in 42 (19.4%) samples. The association of pulmonary tuberculosis and extrapulmonary tuberculosis was found with a higher rate in individuals who lived on minimum wage and in patients who had growth and developmental retardation (p=0.001, p<0.001). The hospitalization time was longer in these patients (p=0.027). The hemoglobin and sodium levels were significantly lower in patients who had extrapulmonary tuberculosis (p=0.044, p=0.002).
Conclusion: Although the diagnosis of childhood tuberculosis is difficult due to the nonspecific signs and symptoms, it is a preventable and treatable disease.


Çocukluk çağı tüberküloz olgularında klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi

Amaç: Tüberküloz insanlık tarihinin en eski ve en bulaşıcı hastalıklarından birisidir. Dünya nüfusunun dörtte biri tüberküloz basili ile enfektedir. Çocuklu çağı tüberkülozunda standart bir klinik ve radyolojik tanımlama olmaması nedeniyle tanısı zordur. Bu çalışmada, kliniğimizde tüberküloz tanısı ile izlediğimiz çocuk olguların klinik, laboratuvar ve radyolojik bulguları değerlendirilmiştir.
Gereç ve Yöntemler: Hastanemiz Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Servisi’nde Ocak 2015–Temmuz 2019 tarihleri arasında tüberküloz tanısıyla yatırılarak tedavi edilen 216 olgu geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: Olguların 129’u (%59,7) kız, 87’si (%40,3) erkekti. Hastaların yaş dağılımı 12,3 (0,33–18) yıldı. Olguların 169’u (%78,2) akciğer tüberkülozu, 34’ü (%15,7) akciğer dışı tüberküloz tanılıydı, 13 hasta (%6) akciğer tüberkülozu ve akciğer dışı tüberküloz tanısı almıştı. Olguların 143’ünde (%66,2) tüberkülin deri testi pozitifliği vardı. Vücut sıvılarından alınan örneklerin 46’sında (%21,3) aside dirençli bakteri, 42’sinde (%19,4) kültürde Mycobacterium tuberculosis üremesi saptandı. Akciğer tüberkülozu ve akciğer dışı tüberküloz birlikteliği ailesi asgari ücretle geçinenlerde, büyüme gelişme geriliği olan hastalarda daha fazlaydı (p=0,001, p<0,001), bu hastaların yatış süreleri daha uzundu (p=0,027). Akciğer dışı tüberküloz hastalarının hemoglobin ve sodyum düzeyleri anlamlı olarak daha düşüktü (p=0,044, p=0,002).
Çıkarımlar: Çocukluk çağı tüberkülozu özgül olmayan klinik belirti ve bulguları nedeniyle zor tanı alan bir hastalık olmakla birlikte önlenebilmekte ve tedavi edilebilmektedir.

Cite this article as: Aygün D, Yıldırım T, Başoğlu Öner Ö, Şiraneci R. Evaluation of clinical and laboratory characteristics of childhood tuberculosis. Turk Pediatri Ars 2020; 55(3): 236–43.

Files
EISSN 2757-6256