Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Clinical characteristics of pediatric patients with first-attack acute rheumatic fever following the updated guideline

1.

Division of Pediatric Cardiology, Department of Pediatrics, Atatürk University Faculty of Medicine, Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey

Turk Arch Pediatr 2019; 54: 220-224
DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.69376
Read: 165 Downloads: 139 Published: 27 November 2020

Aim: To evaluate the clinical features of children diagnosed as having acute rheumatic fever between June 2015 and November 2018, and the changes observed in patient groups in comparison with data obtained in previous years. The diagnosis of acute rheumatic fever was made using the updated Jones criteria.

Material and Methods: The medical records of pediatric patients who were diagnosed as having acute rheumatic fever between June 2015 and November 2018 using the updated criteria, were examined retrospectively. The data of a previous study that used the old criteria were reorganized and the two groups were compared.

Results: A total of consecutive 50 patients [22 males (44%)] who presented in the study period and were diagnosed as having first-attack acute rheumatic fever, were included in our study. Carditis was found in 42 (84%) patients. Manifest carditis was found in 24 patients and silent carditis was found in 18 patients. Joint involvement was present in 34 (68%) patients. Accompanying carditis was present in all 14 patients (28%) who were found to have chorea. Erythema marginatum and subcutaneous nodules were not found in our patients. When evaluated in terms of the updated criteria, a diagnosis of rheumatic fever was made with silent carditis+polyarthralgia in two patients, with silent carditis+monoarthritis in two patients, with polyarthralgia in four patients, and with monoarhtritis in one patient in our study. A diagnosis could be made by means of the updated criteria in a total of 9 (18%) patients. When compared with the previous study, an increase in the rate of silent carditis (from 21.8% to 36%) and a reduction in the rate of total carditis (from 92% to 84%) were found.

Conclusion: Our results show that the updated Jones criteria prevent under diagnosis of acute rheumatic fever in an important number of patients.


Güncellenen kılavuz sonrasında ilk atak akut romatizmal ateş tanısı alan çocuk hastaların klinik özellikleri

Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde Haziran 2015–Kasım 2018 tarihleri arasında akut romatizmal ateş tanısı almış çocuk hastaların klinik bulgularının değerlendirilmesi ve geçmiş yıllardaki verilerle karşılaştırılarak hasta gruplarında gözlenen değişimleri değerlendirmektir. Hastalarımıza güncellenen Jones ölçütleri ile tanı konuldu.

Gereç ve Yöntemler: Haziran 2015–Kasım 2018 tarihleri arasında yeni ölçütler ile akut romatizmal ateş tanısı almış çocuk hastaların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Eski tanı ölçütleri kullanılarak daha önce yapılmış bir çalışmanın verileri tekrar düzenlendi ve iki grup karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmamıza belirtilen tarihler arasında başvuran ve ilk atak akut romatizmal ateş tanısı alan 22’si (%44) erkek ardışık toplam 50 hasta alındı. Kırk iki (%84) hastada kardit saptandı. Belirgin kardit 24 ve sessiz kardit 18 hastada saptandı. Eklem tutulumu 34 hastada (%68) vardı. Kore saptanan 14 (%28) hastanın tümünde eşlik eden kardit vardı. Hastalarımızda eritema marginatum ve deri altı nodülü saptanmadı. Çalışmamızda yenilenen ölçütler yönünden değerlendirildiğinde iki hastaya sessiz kardit+poliartralji, iki hastaya sessiz kardit+monoartrit, dört hastaya poliatralji, bir hastaya monoatrit ile tanı konuldu. Toplam 9 (%18) olguya yenilenen ölçütler sayesinde tanı konulabildi. Daha önce yapılan çalışma ile karşılaştırıldığında sessiz kardit oranında artma (%21,8’den %36’ya), toplam kardit oranında azalma (%92’den %84’e) saptandı.

Çıkarımlar: Sonuçlarımız güncellenen Jones ölçütlerinin önemli sayıda hastada akut romatizmal ateş tanısını koymadaki yetersizliği önlediğini göstermektedir.

Cite this article as: Güler M, Laloğlu F, Olgun H, Ceviz N. Clinical characteristics of pediatric patients with first-attack acute rheumatic fever following the updated guideline. Turk Pediatri Ars 2019; 54(4): 220–4.

Files
EISSN 2757-6256