Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Clinical and laboratory findings in the differential diagnosis of central precocious puberty and premature thelarche

1.

Department of Pediatric Endocrinology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

2.

Department of Pediatrics, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

Turk Arch Pediatr 2015; 50: 20-26
DOI: 10.5152/tpa.2015.2281
Read: 1417 Downloads: 811 Published: 03 December 2020

Aim: In this study, it was aimed to evaluate the clinical, antropometric and laboratory findings of female patients diagnosed with central precocious puberty and to determine the laboratory value with the best diagnostic accuracy in the diagnosis of central precocious puberty.
Material and Methods: Female patients whose breast development began before the age of 8 years were included in the study. The data of the patients were obtained by retrospectively examining file records. The chronogical age, age at the time of onset of the compliant, antropometric variables, bone age and hormonal tests were recorded. The patient whose bone age/chronological age ratio was >1 and in whom pubertal response was obtained to gonodotropin releasing hormone stimulation test were considered central precocious puberty and the patients who did not met these criteria were considered premature thelarche. Receiver operating charecteristic curve (ROC) analysis was performed to determine the diagnostic accuracy of the laboratory variables.
Results: Fifty one patients with idiopathic central precocious puberty and 36 patients with premature thelarche were included in the study. In the patients with central early puberty, the height standard deviation score, bone age and bone age/chronological age ratio were found to be significantly higher compared to the patients with premature thelarche. The basal luteinizing hormone, basal follicle stimulating hormone, basal luteinizing hormone/follicle stimulating hormone, peak luteinizing hormone, peak follicle stimulating hormone and peak luteinizing hormone/follicle stimulating hormone values were found to be significantly higher in the patients with central precocious puberty. When the cut-off value for the peak luteinizing hormone/follicle stimulating hormone was taken as >0.24, the sensitivity was found to be 100% and specificity was found to be 84%. When the cut-off value fort he basal follicle stimulating hormone was taken as >1.9 IU/L, the sensitivity was found to be 71% and specificity was found to be 68%. When the cut-off value for the basal luteinizing hormone was taken as >0.1 IU/L, the sensitivity was found to be 71% and specificity was found to be 64%.
Conclusions: In female children, a peak luteinizing hormone/follicle stimulating hormone ratio of >0.24 can be used in the diagnosis of central precocious puberty. However, the findings should be assessed in association with the clinical and antropometric variables. (Türk Ped Arş 2015; 50: 20-6)


Santral erken puberte ve prematür telarş ayırıcı tanısında klinik ve laboratuvar bulgular

Amaç: Bu çalışmada, santral erken puberte tanısı alan kız olguların klinik, antropometrik ve laboratuvar bulgularını değerlendirme ve santral erken puberte tanısında tanısal doğruluğu en iyi olan laboratuvar değerini saptamak amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, sekiz yaşından önce meme gelişimi başlayan kız olgular alındı. Hasta verileri dosya kayıtlarının geriye yönelik incelenmesi sonucu elde edildi. Takvim yaşı, yakınmasının başlama yaşı, antropometrik değişkenleri, kemik yaşı, hormonal tetkikler kayıt edildi. Kemik yaşı/takvim yaşı oranı >1, gonadotropin salgılatıcı hormon uyarı testine pubertal yanıt alınan olgular santral erken puberte, bu ölçütleri karşılamayan olgular prematür telarş olarak kabul edildi. Laboratuvar değişkenlerin tanısal doğruluğunu saptamak için işlem karakteristik eğrisi (ROC) analizi yapıldı.
Bulgular: Çalışmaya 51 idiyopatik santral erken puberte ve 36 prematür telarş tanısı alan olgu alındı. Santral erken puberte olgularında boy standart sapma skoru, kemik yaşı, kemik yaşı/takvim yaşı oranı prematür telarş olgularına göre anlamlı yüksek saptandı. Santral erken puberte olgularında bazal luteinize edici hormon, bazal folikül uyarıcı hormon, bazal luteinize edici hormon/folikül uyarıcı hormon, zirve luteinize edici hormon, zirve folikül uyarıcı hormon ve zirve luteinize edici hormon/folikül uyarıcı hormon değerleri anlamlı olarak daha yüksek saptandı. Zirve luteinize edici hormon/folikül uyarıcı hormon için sınır değer >0,24 alındığında duyarlılık %100, özgünlük %84; bazal folikül uyarıcı hormon için sınır değer >1,9 IU/L alındığında duyarlılık %71, özgünlük %68; bazal luteinize edici hormon için sınır değer >0,1 IU/L alındığında duyarlılık %71, özgünlük %64 olarak saptandı.
Çıkarımlar: Kız çocuklarında zirve luteinize edici hormon/folikül uyarıcı hormon oranı >0,24 sınır değeri santral erken puberte tanısında kullanılabilir. Bununla birlikte laboratuvar bulgular klinik ve antropometrik değişkenlerle birlikte değerlendirilmelidir. (Türk Ped Arş 2015; 50: 20-6) 

Files
EISSN 2757-6256