Turkish Archives of Pediatrics
Review

An important female child and woman problem: Child marriages

1.

Hacettepe University, Medical Faculty, Department of Public Health, Ankara, Turkey

Turk Arch Pediatr 2013; 48: 86-93
DOI: 10.4274/tpa.1907
Keywords : Bride, child, early, girl, marriage
Read: 163 Downloads: 135 Published: 09 December 2020

The aim of this study is to define the reasons of early and forced marriages in our country, determine the place of early marriage in national and international legislations and find the frequency of the situation. Also discuss the prevention interventions with public health view. In the study, the scientific literature on early marriages were reviewed, in conjunction with reports, regulations and practices global and country level. From this evidence-based recommendations on child/woman health promotion were developed from the perspective of public health. In the literature, there are numerous studies on health effects of early marriages. Early marriages frequencies were between 30% and 35% in Turkey, however there is a difference according to regions, local social and cultural structure. Psikolojik and sensual development adversely affected when married at early ages. The children whose rights are taken will be negatively effected in their adulthood. The different interpretation at legislations in Turkey makes difficulties at commitments on early marriages and gives place to opinions which accepts early marriages. Early marriages are important child and woman problem in our society. Preventing of early marriages for whatever the reason is, solving social contradictions, raising awareness on the issue and governmental further proceeding on early marriages are necessary from the point of public health. (Turk Arch Ped 2013; 48: 86-93)


Önemli bir kız çocuk ve kadın sorunu: Çocuk evlilikler

Bu çalışmada ülkemizde gerçekleştirilen erken ve zorla evliliklerin sebep ve sonuçlarını tartışmak, uluslararası ve ulusal alanda erken ve zorla evliliklerin yerini incelemek, erken yaşta evliliklerin görülme sıklıklarına dair durumu gözden geçirmek amaçlanmaktadır. Halk sağlığı bakış açısıyla önlemeye ilişkin önerileri tartışmaktır. Çalışmada erken evlilikler konusunda yayınlanmış bilimsel literatür taranmış, ulusal ve uluslar arası raporlar ve durumlar incelenmiştir. Erken evlilikler ile ilişkili uygulamalar, konuyla ilgili yakın tarihli araştırmalar değerlendirilmiş, bulgu ve sonuçları derlenmiş, bu kapsamda edinilen güncel bilgiler doğrultusunda erken evliliklerin etkileri değerlendirilmiş, çocuk/kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik bazı öneriler geliştirilmiştir. Literatürde erken evliliklerin olumsuz sağlık etkileri konusunda birçok çalışma bulunmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de çocuk evlilik yüzdesinin %30 ile %35 arasında seyrettiği, ancak bu sıklıkların bölgelere, yerel sosyal ve kültürel örüntüye göre farklılaştığını göstermektedir. Evlenen kız çocuğun ruhsal ve bedensel gelişmeleri olumsuz etkilenmektedir. Çocukluk hakları ellerinden alınan çocukların yaşamlarının ileriki dönemleri de olumsuz olarak etkilemektedir. Yapılan yasaların farklı yorumlanması yasal olarak kesin yorum yapabilmeyi güçleştirmekte ve evliliklerin yapılmasını kabul eden görüşlerin devamına neden olmaktadır. Erken evlilikler toplumda önemli çocuk ve kadın sorunlarından biridir. Sebebi ne olursa olsun erken evliliklerin yapılmasının önlenmesi ve bu konuda yaşanan çelişkilerin giderilmesi, konu üzerinde farkındalığın arttırılması ve devletin izlemlerini yapması halk sağlığı açısından sağlanmalıdır. (Türk Ped Arş 2013; 48: 86-93)

Files
EISSN 2757-6256